Know Your Rights: Vaccinations when travelling abroad

Question

We are planning a round-the-world trip later this year. Should we think about getting vaccinations?

Answer

You should consider getting vaccinations if you are travelling outside of Western Europe, North America, Australia, and New Zealand. Health risks vary from country to country, so you will need to get advice about this well before you travel – ask your family doctor, the Health Service Executive (HSE) or your travel agent.

You will also find relevant information on the World Health Organization Country List. The HSE website has information on the different types of vaccines, such as those for cholera or tuberculosis – hse.ie.

Travel vaccinations are not covered by the medical card so you will have to pay the full cost for them.

Start the process of vaccination in good time before you travel. Some vaccines take time to become effective, so give yourself at least 8 weeks for full protection.

An early start is particularly important if you plan to travel with children. The BCG vaccination against tuberculosis (TB), for example, should be given at least 3 months before your child travels.

Some countries require you to have certain vaccinations and you will need to show an International Certificate of Vaccination in order to gain access to these countries. Other vaccinations are recommended and you can decide yourself whether to get them.

If you feel unwell on your return to Ireland, you should see a doctor as soon as possible. Give full details of the countries you visited.

Know Your Rights columns cover topical subjects every month in a question-and-answer format. They are published by the Citizens Information Board online and syndicated through Citizens Information Services to local newspapers around Ireland.

Further information is available from Citizens Information Centres and from the Citizens Information Phone Service, call 0761 07 4000.

Are you registered to vote in the local and European elections

Local and European elections will take place on 23 May 2014. You can check if you are on the register at checktheregister.ie or at your local authority, Garda station, post office or public library.

If you are on the register but your previous address is listed, you can have your new address added to the supplement by completing form RFA3 (pdf).

 

If you check the register and find that you are not listed on the register, you can still apply be added to the supplement using form RFA2 (pdf).

You must apply to be added to the register before 6 May 2014. An earlier deadline of 26 April applies to postal voters.

Read about registering to vote on citizensinformation.ie. 

 

 

Know Your Rights: Internet safety for children//Sábháilteacht idirlín do leanaí

Question

My 12-year old daughter is spending a lot of time online. I know she uses the web for homework and other activities but I am worried about how to protect her from cyber-bullying and other dangers. Where can I get help and advice?

 Answer

The Irish Office for Internet Safety (part of the Department of Justice, Equality and Law Reform) publishes a Guide to Internet Safety for Parents. It summarises the key areas of concern and suggests ways to help your children benefit from the internet while staying safe. The Guide suggests that you should:

 • Be involved with what your children are doing online and be familiar with the systems they use
 • Talk to your children about potential dangers and encourage them to talk to you about any difficulties they may be having
 • Set guidelines on internet usage and encourage your children to treat other users with respect
 • Use available resources, such as filtering, blocking and parental control systems to help protect children from inappropriate or obscene content
 • Keep computers where you can see them and keep an eye on the sites your children are visiting

It’s also important that children understand that people they communicate with online may not be what they seem. In particular they should be careful about how they interact with others and the information that they disclose to others. Any instances of suspected online child abuse should be reported to hotline.ie (run by the Internet Service Providers Association of Ireland) immediately.

Other resources for parents include the Webwise website from the Irish Internet Safety Awareness Centre which promotes the safe, responsible use of the internet and mobile devices by children and young people. Visit webwise.ie to access internet safety information, advice and educational resources. Watchyourspace.ie is a website for young people. It aims to empower and support young people as they take action to address bullying, in particular cyber-bullying, in their communities.

Know Your Rights columns cover topical subjects every month in a question-and-answer format. They are published by the Citizens Information Board online and syndicated through Citizens Information Services to local newspapers around Ireland.

Further information is available from Citizens Information Centres and from the Citizens Information Phone Service, call 0761 07 4000.

 Ceist

Tá go leor ama á chaitheamh ag m’iníon 12 bhliain d’aois ar an idirlíon. Tá a fhios agam go n-úsáideann sí an gréasán chun a hobair bhaile agus chun gníomhaíochtaí eile a dhéanamh ach táim buartha faoi conas a chosnóidh mé í ó chibearbhulaíocht agus baol eile. Cén áit ar féidir liom cabhair agus comhairle a fháil?

 

Freagra

Foilsíonn an Oifig um Shábháilteacht Idirlín (cuid den Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus Athchóirithe Dlí) Treoir maidir le Sábháilteacht Idirlín do Thuismitheoirí. Tugtar achoimriú ann ar na príomhlimistéir buartha agus moltar bealaí chun cabhrú le do leanbh sochar a bhaint ón idirlíon agus fanacht sábháilte ag an am céanna. Molann an Treoir gur cheart duit an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • Baint a bheith agat le do leanaí feadh a bhíonn siad ar líne agus cur amach a bheith agat ar na córais a úsáideann siad
 • Caint le do leanaí faoi bhaol féideartha agus iad a spreagadh chun caint leat faoi aon deacrachtaí a d’fhéadfadh bheith acu
 • Treoirlínte ar úsáid an idirlín a leagan amach agus do leanaí a spreagadh chun caitheamh le daoine eile le meas
 • Na hacmhainní atá ar fáil a úsáid, ar nós córais scagtha, bhlocála agus scagaire teaghlaigh chun cabhrú le leanaí a chosaint ó ábhar mí-oiriúnach nó gáirsiúil
 • Ríomhairí a choimeád in áit inar féidir leat iad a fheiceáil agus súil a choimeád ar na suíomhanna a bhfuil cuairt á tabhairt ag do leanaí orthu

Is tábhachtach, freisin, go dtuigeann leanaí go dtarlódh nach ionann i gcónaí a bhíonn na daoine a ndéanann siad cumarsáid leo ar líne agus na daoine a shíleann siad a bhíonn iontu. Ba cheart dóibh bheith cúramach, go háirithe, faoi conas a idirghníomhaíonn siad le daoine eile agus faoin bhfaisnéis a nochtann siad do dhaoine eile. Má bhíonn tú in amhras faoi aon chásanna de mhí-úsáid leanaí ar líne, ba cheart duit iad a chur in iúl do hotline.ie (atá á reáchtáil ag Cumann Soláthróirí Seirbhísí Idirlín na hÉireann) láithreach.

 

I measc na n-acmhainní eile do thuismitheoirí tá láithreán gréasáin Webwise ó Lárionad na hÉireann um Fheasacht Sábháilteachta Idirlín a chuireann úsáid shábháilte fhreagrach fearais idirlín agus soghluaiste chun cinn i measc leanaí agus ógánach. Tabhair cuairt ar webwise.ie chun rochtain a fháil ar fhaisnéis ar shábháilteacht, comhairle agus acmhainní oideachais idirlín. Láithreán gréasáin do dhaoine óga is ea watchyourspace.ie. Tá sé de chuspóir aige a chur ar chumas daoine óga agus tacú leo de réir mar a thugann siad faoi dhul i ngleic le bulaíocht, go háirithe cibearbhulaíocht ina bpobail.

Clúdaíonn colúin ‘Bíodh Eolas Agat ar do Chearta’ ábhair thráthúla gach mí i bhformáid cheiste agus freagra. Foilsíonn an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh iad ar líne agus déantar iad a fhorangú trí Sheirbhísí um Fhaisnéis do Shaoránaigh do nuachtáin áitiúla ar fud na hÉireann

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ó Ionaid um Fhaisnéis do Shaoránaigh agus ón tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh trí ghlao ar 0761 07 4000.

 

Changes in the application process for Domiciliary Care Allowance

The application process for Domiciliary Care Allowance has changed. To apply for the Allowance you fill in a Domiciliary Care Allowance form (pdf). From 7 April 2014 if your child has a Pervasive Developmental Disorder (PDD) you should ask the medical professional/specialist dealing with your child to complete an additional medical form called DomCare3 (pdf). The completed form will detail your child’s conditions and any specific care needs your child might have as a result of their disability.

Pervasive Developmental Disorder (PDD) refers to a group of disorders characterised by delays in the development of socialisation and communication skills. Autism, Asperger’s Syndrome, Childhood Disintegrative Disorder and Rett’s Syndrome are generally referred to under this category.

Visit our document on DCA to find out more. 

 

 

DCA reviews which had been suspended pending completion of the scheme review will recommence in May.

Thinking of starting a business?

If you are thinking of starting a business there are a number of issues you need to consider. Different supports and regulations apply, depending on your particular situation. You may be employed, unemployed or someone who is coming from outside Ireland to set up a business.

You can read about setting up a business on citizensinformation.ie.

Revenue has a useful leaflet on ‘Starting a Business: the basic requirements for tax purposes’ (pdf).

The website selfemployedsupports.ie has information on the services and entitlements available if you are self-employed and setting up a business.

Today is Job Shadow Day

Job Shadow Day is designed to give people with disabilities a unique opportunity to get a close up look at the world of work for one day. On Job Shadow Day hundreds of people with disabilities will shadow a workplace mentor as he or she goes about a normal working day. Job Shadow Day is part of National Supported Employment Week which takes place from 7-13 April 2014.

To find out about activities taking place during National Supported Employment week visit iase.ie. 

 

 

 

It’s National Stroke Awareness Week

The Irish Heart Foundation’s National Stroke Week takes place from 6-13 April 2014. During the week, local communities are promoting stroke prevention and the FAST message through coffee mornings and public stands.  A National Stroke Survivor Conference is also taking place in Croke Park on 10 April 2014.

F.A.S.T is a simple test that can help you recognise if someone has had a stroke. According to the Irish Heart Foundation, by acting F.AS.T and calling 999 at the first sign of stroke, you can limit the effects of stroke and help a stroke survivor make the best recovery possible.

 • F – Face – has their face fallen on one side?  Can they smile?
 • A – Arms – Can they raise both arms and keep them there?
 • S – Speech – is their speech slurred?
 • T –Time to call 999 if you spot any single one of these signs

To find out more visit stroke.ie and irishheart.ie