Know Your Rights: Back to School Clothing and Footwear Allowance // An Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil

Question

What is the Back to School Clothing and Footwear Allowance?

Answer

The Back to School Clothing and Footwear Allowance (BTSCFA) helps you to meet the cost of uniforms and footwear for children going to school or college. In 2012 the age limits changed, and BTSCFA is now paid to children aged from 4 to 22. They must be aged between 4 and 22 on or before 30 September of the year that you apply for the payment. Children aged between 18 and 22 must be in full-time education in a recognised school or college.

The rates have also changed in 2012. The allowance paid for each eligible child aged between 4 and 11 on or before 30 September 2012 is €150. The allowance paid for children aged 12-22 on or before 30 September 2012 is €250.

You (the parent or guardian) must be getting certain social welfare payments or payments for training, employment schemes or adult education for at least 6 weeks between 1 June and 30 September. The scheme operates from June to September each year.

The start date for the 2012 scheme is 1 June 2012.

In 2012 the Department of Social Protection will pay BTSCFA automatically to a large number of qualified people. This means that many families do not have to apply for the payment. However, if you do not receive an automatic payment you must apply for the Allowance. Application forms will be available in all social welfare offices and on the Department’s website welfare.ie.

The Department will examine all applications received and will post updates on welfare.ie on the progress being made in processing them. You will get a letter informing you of the decision on your application and, if it is approved, when and where you can collect your payment.

Further information is available from Citizens Information Centres and from the Citizens Information Phone Service, call 0761 07 4000.

Know Your Rights columns cover topical subjects every month in a question-and-answer format. They are published by the Citizens Information Board online and syndicated through Citizens Information Services to local newspapers around Ireland.

Ceist

Céard é an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil?

Freagra

Cabhraíonn an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil (LÉCFS) leat chun íoc as costais é éadaí agus coisbhirt scoile do leanaí atá ag freastal ar scoil nó ar choláiste. I 2012, tháinig athrú ar na teorainneacha aoise, agus íoctar an LÉCFS anois le leanaí idir 4 agus 22 bliain d’aois. Ní mór go mbíonn siad idir 4 agus 22 bliain d’aois an 30 Meán Fómhair nó roimhe sin den bhliain a chuireann tú isteach ar an íocaíocht. Ní mór do leanaí idir 18 agus 22 bliain d’aois bheith in oideachas lánaimseartha i scoil nó i gcoláiste aitheanta.

Ina theannta sin, tá athrú tagtha ar na rátaí in 2012. Is ionann an liúntas a íoctar do gach leanbh incháilithe idir 4 agus 11 bhliain d’aois roimh an 30 Meán Fómhair 2012 nó roimhe sin agus €150. Is ionann an liúntas a íoctar do gach leanbh idir 12 agus 22 bliain d’aois an 30 Meán Fómhair nó roimhe sin agus €250.

Ní mór go mbíonn íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh nó íocaíochtaí le haghaidh oiliúna, scéimeanna fostaíochta nó oideachas daoine fásta bheith á bhfáil agatsa (an tuismitheoir nó an caomhnóir) ar feadh 6 seachtaine ar a laghad idir an 1 Meitheamh agus an 30 Meán Fómhair. Oibrítear an scéim ó Mheitheamh go dtí Meán Fómhair gach bliain.

Is é dáta tosaigh scéim 2012 an 1 Meitheamh 2012.

I 2012, íocfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí an LÉCFS go huathoibríoch le líon mór daoine cáilithe. Ciallaíonn seo nach bhfuil ar go leor teaghlach iarratas a dhéanamh ar an íocaíocht. Mura bhfaigheann tú íocaíocht uathoibríoch, áfach, ní mór duit iarratas a dhéanamh ar an Liúntas. Beidh fáil ar fhoirmeacha iarratais san uile oifig leasa shóisialaigh agus ar láithreán gréasáin na Roinne (welfare.ie).

Déanfaidh an Roinn scrúdú ar an uile iarratas a fhaightear agus foilseoidh siad nuashonruithe ar welfare.ie ar an dul chun cinn atá á dhéanamh maidir le hiad a phróiseáil. Gheobhaidh tú litir a chuireann ar an eolas thú faoin gcinneadh a rinneadh ar d’iarratas agus, má cheadaítear é, cathain agus cén áit is féidir leat d’íocaíocht a bhailiú.

Tá faisnéis le fáil freisin ar líne ag citizensinformation.ie agus ón tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh: 0761 07 4000.