Students in the asylum protection system to gain access to student supports

From 1 September 2015, students in the asylum protection system will have access to student supports in line with the current Student Grant Scheme.

Students will have to meet the following criteria:

 • Meet the definition of a protection applicant or a person at leave to remain stage (other than those at the deportation order stage);
 • Obtained their Leaving Certificate;
 • Have been accepted on an approved Post Leaving Certificate course or an approved undergraduate course;
 • Have attended a minimum of five academic years in the Irish school system, as at 31st August 2015; and
 • Have been part of an application for protection or at leave to remain stage (other than those at the deportation order stage) for a combined period of 5 years as at 31st August 2015.

Find out more on the website of the Department of Education and Skills.

Know your rights: Using a jet ski // Feithicil scairdsciála a úsáid

Question (August 2015)

I would like to buy a jet ski. What are the rules about their use?

Answer

Recreational boats are regulated in different ways depending on their size and what they are used for. The use of safety equipment on any mechanically-propelled pleasure craft is covered by the Pleasure Craft (Personal Flotation Devices and Operation) (Safety) Regulations 2005. This includes motorboats, powerboats, fast powerboats (those that can travel at a speed of 17 knots) and personal watercraft, known as jet skis.

Under the Regulations, you must wear a suitable personal flotation device (lifejacket or buoyancy aid) at all times when using a personal watercraft. If you are being towed behind a personal watercraft, you must also wear a personal flotation device.

It is illegal for child under the age of 16 to operate or control a personal watercraft.

The consumption of alcohol or drugs is also restricted by the Regulations. If you are operating a personal watercraft or being towed by one, you must not consume or be under the influence of alcohol or drugs.

If an offence is committed under the Regulations, an on-the-spot fine of €150 may be imposed or the offence may be prosecuted in the District Court.

Wherever you intend operating the personal watercraft may be subject to bye-laws which can regulate and control your use of a personal watercraft. An offence committed under such bye-laws can also make you liable for an on-the-spot fine or prosecution.

It is recommended that before operating a personal watercraft, you should attend a suitable training course. Information on training courses is available from Irish Sailing Association (ISA), 3 Park Road, Dún Laoghaire, Co Dublin, Tel: (01) 280 0239 and from their website, sailing.ie.

Know Your Rights columns cover topical subjects every month in a question-and-answer format. They are published by the Citizens Information Board online and syndicated through Citizens Information Services to local newspapers around Ireland.

Further information is available from Citizens Information Centres and from the Citizens Information Phone Service, call 0761 07 4000.

Ceist

Ba mhian liom feithicil scairdsciála a cheannach. Cad iad na rialacha a bhaineann lena n-úsáid?

Freagra

Déantar báid chaitheamh aimsire a rialáil ar bhealaí éagsúla, ag brath ar a méid agus cad dó a n-úsáidtear iad. Cuimsíonn na Rialacháin um Árthaí Pléisiúir (Gairis Snámhachta Pearsanta) (Sábháilteacht), 2005 trealamh sábháilteachta a úsáid ar aon árthach pléisiúir innealltiomána. Áirítear leis seo mótarbháid, báid innill, báid innill thapa (iad siúd ar féidir leo taisteal ar luas 17 muirmhíle san uair) agus árthaí uisce pearsanta, ar a dtugtar feithiclí scairdsciála.

Faoi na Rialacháin, ní mór duit gaireas snámhachta pearsanta oiriúnach a chaitheamh (seaicéad tarrthála nó áis snámhachta) ag gach tráth nuair a bhíonn árthaí uisce á n-úsáid. Má bhíonn tú á tharraingt taobh thiar d’árthach uisce pearsanta, ní mór duit gaireas snámhachta pearsanta a chaitheamh chomh maith.

Tá sé in aghaidh an dlí go n-oibríonn nó go rialaíonn leanbh faoi bhun aois 16 bliana árthaí uisce pearsanta.

Anuas air sin, cuirtear cosc sna Rialacháin ar alcól nó drugaí a ól/a ghlacadh. Má tá árthach uisce pearsanta á oibriú agat nó má bhíonn tú á tharraingt ag árthach uisce pearsanta, ní mór nach mbíonn tú faoi thionchar alcóil nó drugaí.

Má dhéantar cion faoi na Rialacháin, féadtar fíneáil ar an láthair €150 a ghearradh nó féadtar an cion a ionchúiseamh sa Chúirt Dúiche.

Pé áit a mbeartaíonn tú an t-árthach uisce pearsanta a oibriú, d’fhéadfadh fodhlíthe a bheith i bhfeidhm, ar féidir leo an úsáid a bhaineann tú as árthach uisce pearsanta a rialáil agus a rialú. Chomh maith leis sin, d’fhéadfá bheith faoi dhliteanas íoc as fíneáil ar an láthair nó d’fhéadfaí thú a ionchúiseamh má dhéantar cion faoi na fodhlíthe siúd.

Moltar duit go bhfreastalaíonn tú ar chúrsa oiriúnach oiliúna sula n-oibríonn tú árthach pearsanta uisce. Tá faisnéis ar chúrsaí oiliúna ar fáil ó Chumann Seoltóireachta na hÉireann (CSÉ), 3 Bóthar na Páirce, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath, Guthán: (01) 280 0239 agus óna láithreán gréasáin, sailing.ie.

Know your rights: European Health Insurance Card // An Cárta Eorpach um Árachas Sláinte

 Question (August 2015)

My daughter and I are planning a holiday in Germany and Switzerland this summer and I’m wondering what happens if one of us becomes ill. Am I liable to pay for medical costs if I don’t take out insurance?

Answer

You and your daughter each need an individual European Health Insurance Card (EHIC). This card allows you to access public healthcare services if you become ill or get injured when visiting certain European countries. It doesn’t cover private treatment or the cost of repatriation to Ireland, if one of you becomes very ill.

The countries covered by the card are the 28 member states of the EU, the three other members of the EEA (Iceland, Liechtenstein, Norway) and Switzerland. The card is not required for a visit to the UK if you can show that you are ordinarily resident in Ireland. In practice, this means showing a driving licence, passport or similar document. There is no charge for the card. Any website attempting to charge you for your EHIC is not connected to the HSE or any State services.

You can apply online at ehic.ie if you already have a medical card, GP visit card or Drugs Payment Scheme card. Otherwise, you can download an application form from ehic.ie or get it from your Local Health Office. You need to provide your name, address, date of birth and Personal Public Service Number (PPSN). If your EHIC card has expired you can renew it online at ehic.ie. If a family member has changed name or address, they will need to contact their Local Health Office.

You should apply for the card a month before travelling, if possible. If you have concerns about getting a new or renewed card in time, you can get a Temporary Replacement Certificate either online or from your Local Health Office. You may also wish to consider taking out private travel insurance for expenses that are not covered by the European Health Insurance Card (such as the costs of repatriation or the expenses of relatives who travel to you if you fall ill abroad).

If you have a smartphone you can also download the free EHIC App. This helps you contact health services in the country you are visiting. The app does not replace the EHIC.

Know Your Rights columns cover topical subjects every month in a question-and-answer format. They are published by the Citizens Information Board online and syndicated through Citizens Information Services to local newspapers around Ireland.

Further information is available from Citizens Information Centres and from the Citizens Information Phone Service, call 0761 07 4000.

Ceist

Tá saoire sa Ghearmáin agus san Eilvéis á pleanáil agam féin agus ag m’iníon an samhradh seo agus ní fheadar cad a tharlóidh má thagann breoiteacht ar cheachtar againn? An bhfuilim faoi dhliteanas íoc as costais leighis mura bhfaighim árachas?

Freagra

Teastaíonn Cárta aonair Eorpach um Árachas Sláinte (CEÁS) uait agus ó d’iníon. Ceadaíonn an cárta seo duit rochtain a fháil ar sheirbhísí cúram sláinte má thagann breoiteacht oraibh nó má ghortaítear sibh nuair a thugann sibh cuairt ar thíortha Eorpacha áirithe. Ní chuimsíonn sé cóireáil phríobháideach ná an costas ar aisdúichiú go hÉirinn, má thagann breoiteacht thromchúiseach ar dhuine díobh.

Is iad na tíortha atá cuimsithe ag an gcárta 28 ballstát an AE, trí chomhalta eile an LEE (an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua) agus an Eilvéis. Ní theastaíonn an cárta chun cuairt a thabhairt ar an RA más féidir leat a thaispeáint go bhfuil gnáthchónaí ort in Éirinn. I gcleachtas, ciallaíonn seo gur gá duit ceadúnas tiomána, pas nó a mhacasamhail de cháipéis a thaispeáint. Níl aon chostas ar an gcárta. Níl aon láithreán gréasáin a dhéanann iarracht chun táille a ghearradh ort don CEÁS ceangailte le FSS nó le haon seirbhísí Stáit.

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar líne ag ehic.ie má tá cárta leighis, cárta cuairte LG nó cárta na Scéime Íocaíochta Drugaí agat. Murach sin, féadfaidh tú foirm iarratais a íoslódáil ó ehic.ie nó foirm a fháil ó d’Oifig Sláinte Áitiúil. Is gá duit d’ainm, seoladh, dáta breithe agus Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) a sholáthar. Má tá do chárta CEÁS éagtha, féadfaidh tú é a athnuachan ag ehic.ie. Má d’athraigh duine muinteartha ainm nó seoladh, beidh orthu teagmháil a dhéanamh lena nOifig Sláinte Áitiúil.

Ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar an gcárta mí sula dtaistealaíonn tú, más féidir. Má bhíonn buarthaí agat faoi chárta nua nó athnuaite a fháil go tráthúil, féadfaidh tú Deimhniú Sealadach Ionaid a fháil cibé acu ar líne nó ó d’Oifig Sláinte Áitiúil. Anuas air sin, b’fhéidir gur mian leat smaoineamh faoi árachas taistil príobháideach a fháil le haghaidh costas nach gcuimsíonn an Cárta Eorpach um Árachas Sláinte (ar nós costais aisdúichithe nó na costais a mbíonn ar ghaolta íoc astu chun taisteal a fhad leat má thagann breoiteacht ort thar lear).

Má tá guthán cliste agat, féadfaidh tú Aip saor in aisce an CEÁS a íoslódáil. Cabhraíonn seo leat teagmháil a dhéanamh le seirbhísí sláinte sa tír a bhfuil cuairt á tabhairt agat uirthi. Ní thagann an aip seo in ionad an CEÁS.

Water Conservation Grant

A new Water Conservation Grant of €100 will be paid to eligible households from September 2015. To be eligible you must have registered with Irish Water before 30 June 2015.

You must apply online for the grant and the application facility is open from 18 August 2015.

However you cannot apply for your grant until you have received a letter from the Department. This letter includes information you need to make your online application.

You should get this letter between 18 August and the end of September 2015.

Find out more on watergrant.ie.

Renting out a room in your home

If you rent out a room (or rooms) in your home to private tenants, any rental income you earn will be exempt from income tax, PRSI and Universal Social Charge, provided this income does not exceed €12,000 in the tax year. This is called the rent-a-room relief.

The relief applies only to residential tenancies, not to short-term guest arrangements. Your tenants must be using the room on a long-term basis. For example, renting a room to a student for the academic year is covered, but taking in guests for short breaks is not.

Read more about rent a room relief.

Know your rights: Complaints about health and social care professionals // Gearáin faoi ghairmithe sláinte agus cúraim shóisialta

Question (August 2015)

I know that the regulator for health and social care professionals deals with complaints about fitness to practice but how do I find out whether this applies to a particular practitioner?

Answer

The regulator for health and social care professionals is called CORU. It sets standards that practitioners must meet and maintain and publishes a register of practitioners who meet those standards. This register is currently under development. The system of statutory registration will eventually apply to 12 professions, regardless of whether the practitioner works in the public or private sector or is self-employed. CORU also handles complaints about the fitness to practise of registered practitioners – for example, complaints of professional misconduct or poor professional performance.

Currently, the registers for five professions are in effect. You can make a complaint to CORU about a practitioner registered in one of these five areas:

 • Dietitians
 • Occupational therapists
 • Radiographers/radiation therapists
 • Social workers
 • Speech and language therapists

You can check the registers at coru.ie. Note that CORU can only look into events that have occurred since 31 December 2014, when it started accepting complaints. Once all registers are open they will include chiropodists/podiatrists, clinical biochemists, medical scientists, orthoptists, physiotherapists, psychologists and social care workers.

You can get further information on the fitness to practise complaints process on coru.ie. To make a complaint about a registered practitioner, you need to download and complete the Fitness to Practise complaint form. For information about how to make a complaint about practitioners of health and social care professions that are not regulated by CORU, see the website, healthcomplaints.ie.

Know Your Rights columns cover topical subjects every month in a question-and-answer format. They are published by the Citizens Information Board online and syndicated through Citizens Information Services to local newspapers around Ireland.

Further information is available from Citizens Information Centres and from the Citizens Information Phone Service, call 0761 07 4000.

Ceist

Is eol dom go ndéileálann an rialtóir um ghairmithe sláinte agus cúraim shóisialaigh le gearáin faoi oiriúnacht chun cleachtadh ach conas a dheimhním an mbaineann seo le cleachtóir ar leith?

 

Freagra

Tugtar CORU ar an rialtóir um ghairmithe sláinte agus cúraim shóisialaigh. Leagann CORU na caighdeáin amach nach mór do chleachtóirí a chomhlíonadh agus a choimeád agus foilsíonn siad clár cleachtóirí a chomhlíonann na caighdeáin siúd. Tá an clár á fhorbairt faoi láthair. Bainfidh an córas clárúcháin reachtúil le 12 ghairm, faoi dheireadh, gan aird ar cibé acu an oibríonn an cleachtóir san earnáil phoiblí nó phríobháideach nó más cleachtóir féinfhostaithe é/í. Láimhseálann CORU gearáin faoi oiriúnacht chun cleachtadh cleachtóirí cláraithe – mar shampla, gearáin faoi mhí-iompar gairmiúil nó faoi dhrochfheidhmíocht ghairmiúil.

 

Faoi láthair, tá na cláir le haghaidh cúig ghairm i bhfeidhm. Féadfaidh tú gearán a dhéanamh le CORU faoi chleachtóir atá cláraithe in aon cheann de na cúig limistéar seo:

 • Diaitéitigh
 • Teiripeoirí saothair
 • Radagrafaithe/teiripeoirí radaíochta
 • Oibrithe sóisialta
 • Teiripeoirí urlabhra agus teanga

 

Féadfaidh tú súil a chaitheamh ar an gclár ag coru.ie. Tabhair faoi deara nach féidir le CORU ach imeachtaí a fhiosrú a tharla ón 31 Nollaig 2014 i leith, nuair a thosaigh siad ag glacadh le gearáin. A luaithe a bheidh gach clár ar oscailt, áireofar coslianna, bithchógaiseoirí cliniciúla, eolaithe míochaine, ortoptaigh, fisiteiripeoirí, síceolaithe agus oibrithe cúraim shóisialta.

Féadfaidh tú breis faisnéise a fháil ar an bpróiseas gearáin um oiriúnacht chun cleachtadh ar coru.ie. Chun gearán a dhéanamh faoi chleachtóir cláraithe, is gá duit an fhoirm ghearáin um Oiriúnacht chun Cleachtadh a íoslódáil agus í a chomhlánú. Chun teacht ar fhaisnéis faoi conas gearán a dhéanamh faoi chleachtóirí gairmeacha sláinte agus cúraim shóisialta nach bhfuil á rialáil ag CORU, féach an láithreán gréasáin, healthcomplaints.ie.

Appealing your Leaving Certificate results

If you are not satisfied with the marks in one or more of your Leaving Certificate exams, you can appeal them to the State Examinations Commission (SEC). Before you make the decision to appeal a result, you can view your exam paper.

If you decide to appeal your results, you indicate the subjects you wish to appeal on the appeal application form and you pay the appeal fee. Your application to appeal your 2015 results must be received by Wednesday 2 September 2015.

Your paper will be re-marked by an appeal examiner, who will be different from the examiner who originally marked your work. The same marking scheme is used for re-marking. Your result may be upgraded, left the same or downgraded as a result of an appeal.

Read more about appealing your results.

Leaving Certificate results – good luck!

Leaving Certificate results are available in schools today – Wednesday, 12 August 2015

The State Examinations Commission (SEC) will also give all the results electronically to the CAO. This means that the CAO can process applications for entry to higher education as quickly as possible.

You can also access your examination result online using a Personal Identification Number (PIN) and your examination number from 12 noon today. Your PIN will be made available through your school or direct to you if you entered as an external candidate. The Internet Result Service is intended as an alternative service, if for some reason, you are unable to get your results from your school.

Find out more on the website of the State Examinations Commission.

The SEC operates a helpline for schools. The National Parent’s Council (Post-Primary) also provides advice and guidance for candidates and parents, staffed by professional guidance counsellors.

The Freephone number for both helplines is 1800 265 165.

They both operate for one week following the issue of results (from 12 August 2015).

 

Horse road safety booklet

Horses that use public roads must follow the Rules of the Road in the same way as other users – whether they are being driven, ridden or led. The Road Safety Authority and Horse Sport Ireland have collaborated on a new booklet on horse safety on the road. It also gives advice to other road users on how to treat horses on the road.

Read the booklet (pdf).