Know your rights: Half-rate Carer’s Allowance // Liúntas Cúramóra Leath-Ráta

Question

My husband is getting a payment for me with his pension. My mother is in poor health and I have been caring for her for the last year. Can I qualify for a carer’s payment and how will it affect my husband’s pension?

Answer (November 2015)

If your husband is claiming an Increase for a Qualified Adult for you with his pension, you can apply for a half-rate Carer’s Allowance. If you qualify, you can keep the Increase for a Qualified Adult in full. This will not affect your husband’s pension.

You must meet the qualifying criteria for Carer’s Allowance. For example, your mother must require full-time care and attention and you must satisfy a means test. You can read more about the conditions for Carer’s Allowance on citizensinformation.ie.

To apply fill in an application form for Carer’s Allowance (CR1). You can get this form online or from your local Intreo centre, social welfare local office or Citizens Information Centre. The form includes a medical report, which must be signed by the person receiving care and completed by their doctor.

Note that the application form for Carer’s Allowance asks for a lot of detailed information from you. The Department of Social Protection has to work out your income and the income of your husband to assess the means of your household. The Department must also examine the medical condition of your mother to decide if she needs full-time care and attention. In addition, the Department must be satisfied that you, the carer, are providing full-time care and attention and are able to do so. You can get help with filling in the form from your local Citizens Information Centre.

If you satisfy the conditions for Carer’s Allowance it will be awarded at half of the rate that would apply if you were not getting any other payment. You will also be eligible for the Respite Care Grant and a Free Travel Pass.

Know Your Rights columns cover topical subjects every month in a question-and-answer format. They are published by the Citizens Information Board online and syndicated through Citizens Information Services to local newspapers around Ireland.

Further information is available from Citizens Information Centres and from the Citizens Information Phone Service, call 0761 07 4000.

Ceist

Tá m’fhear céile ag fáil íocaíochta ar mo shon in éineacht lena phinsean. Tá mo mháthair tinn agus táimse ag tabhairt aire di le bliain anuas. An féidir liom cáiliú le haghaidh íocaíocht chúramóra agus cén tionchar a bheidh aige sin ar phinsean m’fhear céile?

Freagra

Má tá d’fhear céile ag fáil Méadú le haghaidh Duine Fásta Cáilithe i do leith, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Liúntas Cúramóra leath-ráta. Má cháilíonn tú, féadfaidh tú an Méadú le haghaidh Duine Fáste Cáilithe a choinneáil ina iomláine.

Caithfidh tú critéir cháilithe do Liúntas Cúramóra a chomhlíonadh. Mar shampla, caithfidh go bhfuil cúram agus aird lán-aimseartha ag teastáil ó do mháthair agus caithfidh tú tástáil mhaoine a chomhlíonadh. Is féidir tuilleadh a léamh faoi choinníollacha an Liúntais Chúramóra ag citizensinformation.ie.

Chun iarratas a dhéanamh comhlíon an fhoirm iarratais do Liúntas Cúramóra (CR1). Tá an fhoirm sin le fáil ar líne nó ó d’ionad Intreo áitiúil, ó d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh nó ó Ionad Faisnéise do Shaoránaigh. Áirítear san fhoirm tuairisc leighis, a chaithfidh an duine a bhfuil cúram á fháil aige a shíniú agus a chomhlánú ag a n-dochtúir.

Tabhair ar aird go bhfiafraíonn an fhoirm iarratais ar Liúntas Cúramóra go leor sonraí pearsanta uait. Caithfidh an Roinn Coimirce Sóisialaí d’ioncam agus ioncam d’fhear céile a oibriú amach agus acmhainní an líon tí a mheasúnú. Caithfidh an Roinn chomh maith riocht sláinte do mháthair a scrúdú chomh maith lena chinneadh an bhfuil cúram agus aird lánaimseartha ag teastáil uaithi. Ina theannta sin, ní mór go mbeadh an Roinn sásta go bhfuil tusa, an curamóir, ag cur cúram agus aird lánaimseartha ar fáil agus go bhfuil tú ábalta. Féadfaidh tú cabhair a fháil leis an fhoirm seo a chomhlánú ó d’Ionad Faisnéise do Shaoránaigh áitiúil.

Má chomhlíonann tú na critéir do Liúntas Cúramóra dámhfar é ag leath an ráta a bheadh infheidhmithe muna mbeadh aon íocaíocht eile á fáil agat. Beidh tú incháilithe fosta don Deontas Cúraim Faoisimh agus Pas Saorthaistil.

Know your rights: Enforcing your employment rights // Do chearta fostaíochta a fhorfheidhmiú

Question

What are the new employment rights structures? How can I make a complaint about my employer?

Answer (November 2015)

Since 1 October 2015, the organisations involved in employment rights enforcement are the Workplace Relations Commission and the Labour Court.

The Workplace Relations Commission (WRC) is where all complaints are first made. All hearings are now heard by a single WRC adjudicator. The Labour Court deals with all workplace relations appeals, so you may appeal to it against the decisions of an adjudicator.

If you wish to make a complaint about breaches of employment legislation you must use the online complaint form available on workplacerelations.ie. You use the same form to make complaints about breaches of equal status legislation. However, for equal status complaints, you must first (in writing) notify the person or organisation that you are complaining about that you plan to lodge a complaint against them.

When you fill out the form you will be asked for contact and other details for yourself and your employer. You will be asked to indicate the general area in which the complaint falls (for example, pay, hours of work and so on). Then you will be asked to select the nature of the complaint. For example, under pay it may be non-receipt of a payslip. You will be asked for some other details. You will need to set out your complaint in your own words. When you have completed the form you can submit it electronically to the Workplace Relations Commission.

You can read a list of frequently asked questions about making a complaint on workplacerelations.ie.

If you need information about employment law and your employment rights you can contact the Workplace Relations Commission’s Information and Customer Service.

Know Your Rights columns cover topical subjects every month in a question-and-answer format. They are published by the Citizens Information Board online and syndicated through Citizens Information Services to local newspapers around Ireland.

Further information is available from Citizens Information Centres and from the Citizens Information Phone Service, call 0761 07 4000.

Ceist

Cad iad na struchtúir chearta fostaíochta nua? Conas is féidir liom gearán a dhéanamh faoi m’fhostóir?

Freagra

Ó 1 Deireadh Fómhair 2015, is iad an Coimisiún um Chaidreamh san Ionad Oibre agus an Chúirt Oibreachais na heagraíochtaí a bhfuil baint acu le cearta fostaíochta.

Is chuig an gCoimisiún um Chaidreamh san Ionad Oibre (WRC) a dhéantar gach gearán ar dtús. Éisteann moltóir WRC amháin le gach éisteacht anois. Téann an Chúirt Oibreachais i ngleic le gach achomharc a bhaineann le caidreamh san ionad oibre, agus féadfaidh tú achomharc a dhéanamh i gcoinne chinntí mholtóra.

Má theastaíonn uait gearán a dhéanamh faoi shárú ar reachtaíocht fostaíochta ní mór duit an fhoirm ghearáin ar líne a úsáid atá ar fáil ag workplacerelations.ie. Úsáideann tú an fhoirm chéánna chun gearáin a dhéanamh faoi sháraithe ar reachtaíocht maidir le stádas comhionann. Ó thaobh gearán stadas comhionann, áfach, ní mór duit an duine nó an eagraíocht a bhfuil tú ag déanamh gearán ina n-aghaidh a chur ar an eolas (I bhfoirm scríbhinn) go bhfuil sé i gceist agat gearán a dhéanamh ina n-aghaidh.

Nuair a chomhlíonann tú an fhoirm iarrfar do shonraí teagmhála agus sonraí eile féin agus sonraí teagmhála agus sonraí eile d’fhostóra ort. Iarrfar ort an réimse ginearálta ina dtiteann an gearán a léiriú (mar shampla, pá, uaireanta oibre agus mar sin de). Ansin iarrfar ort nádúr an ghearáin a roghnú. Mar shampla, faoi phá d’fhéadfadh sé nach bhfuair tú duillín pá. Iarrfar ort roinnt sonraí eile a thabhairt. Beidh ort do ghearáinn a leagan amach i d’fhocail féin. Nuair a bheidh an fhoirm comhlánaithe agat féadfaidh tú é a sheoladh isteach go leictreonach chuig an gCoimisiún um Chaidreamh san Ionad Oibre.

Is féidir leat liosta ceisteanna coitianta maidir gearán a dhéanamh a léamh ag workplacerelations.ie.

Má theastaíonn eolas uait faoi dhlí na fostaíochta agus do chearta fostaíochta féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le Seirbhís Eolais agus Custaiméara an Choimisiúin um Chaidreamh san Ionad Oibre.

Don’t forget to check the draft register of electors by 25 November

If you are not on the Register of Electors you may not have a vote in the general election that will be held in 2016. You can check the Draft Register of Electors at your city or county council’s offices, garda stations, libraries, post offices and online at checktheregister.ie until November 25 2015.

If you are aged 18 or over you should check that your name and address are present and correct on the Draft Register and, if there’s a mistake, tell your city or county council before 25 November 2015.

If you are not on the Register and you wish to be included on it you must fill in form RFA. If you need to correct or change your entry you must fill in form RFA1.  If you are on the Register but your address has changed, you use form RFA3. This will also remove you from the register for your previous address.

Caring for people with dementia

The Dementia Elevator Programme aims to help individuals, communities and health systems engage appropriately with people with dementia.The programme was developed by Dublin City University and the HSE (with the support of Atlantic Philanthropies).

Elevator takes a person-centred approach to dementia care. It aims to improve quality of life and help people with dementia stay at home, by providing the right supports and skills within local communities.

It offers a free online course on “Coping Skills for Families and Carers”. This course aims to show you skills that can help you cope with any challenges you might face day-to-day caring for a person with dementia. 

Know your rights: Microchipping of dogs // Micrishliseadh Madraí

Question

Our puppy has an identification disc on her collar. Does she need this, or should we just get her microchipped?  What are the rules?

Answer (November 2015)

Under the Control of Dogs Acts 1986 and 1992, dogs must at all times wear a collar with the name and address of the owner inscribed on it or on a plate, badge or disc, so you are right to have an identification disc on your puppy’s collar. However, you must also get her microchipped and registered on an authorised database under the Microchipping of Dogs Regulations 2015.

Since September 2015, all newborn pups must be microchipped and registered. From 31 March 2016, the Regulations will apply to all dogs. Even if a dog has already been microchipped (for a pet passport, for instance) it will now have to be registered on an authorised database as well.

The microchip can only be implanted by a vet, a veterinary nurse or a person who has been trained by one of the authorised databases. The microchip contains a unique 15-digit number. When you register with an authorised database, this number will be recorded on it along with your name and address details. This means that, if your dog goes missing and is found, you can be identified as the owner and be reunited with your dog.

If you move house, you will need to update your contact details on the database. If you plan to buy a new dog, the seller will have to give you its certificate of registration and you should forward it to the relevant database to get the details updated.

The Department of Agriculture, Food and the Marine has published a list of authorised databases, along with a set of Frequently Asked Questions on agriculture.gov.ie.

Know Your Rights columns cover topical subjects every month in a question-and-answer format. They are published by the Citizens Information Board online and syndicated through Citizens Information Services to local newspapers around Ireland.

Further information is available from Citizens Information Centres and from the Citizens Information Phone Service, call 0761 07 4000.

Ceist

Tá diosca aitheantais ag ár gcoileán ar a bóna. An bhfuil sé seo ag teastáil uaithi, nó ar chóir dúinn í a mhicrishlisiú? Cad iad na rialacha?

Freagra

Faoi na hAchtanna um Rialú Madraí 1986 agus 1992, ní mór do madraí bóna a chaitheamh i gcónaí le ainm agus seoladh an úinéara scríofa air nó ar phláta, suaitheantas nó diosca, mar sin tá tú ceart go mbeadh diosca aitheantais ar bhóna do choileán. Mar sin féin, ní mór duit freisin í a mhicrishlisiú agus a chlárú ar bhunachar sonraí údaraithe faoi na Rialacháin um Mhicrishliseadh Madraí 2015.

Ó Mheán Fómhair 2015, ní mór gach coileán a mhicrishlisiú agus a chlarú.

Ó 31 Márta 2016, beidh feidhm ag na Rialacháin sin maidir le gach madra. Fiú má tá micrishlis ag madra cheana (le haghaidh pas pheata mar shampla) beidh sé le clárú anois ar bhunachar sonraí údaraithe chomh maith.

Ní féidir ach le tréidlia, altra tréidliachta nó duine a fuair oiliúint ó dhuine ó na bunachair shonraí údaraithe an mhicrishlis a ionchlannú. Tá uimhir 15-dhigit uathúil ag an mhicrishlis. Nuair a chláraíonn tú le bunachar sonraí údaraithe, déanfar an uimhir sin a thaifead air chomh maith le d’ainm agus sonraí do sheoladh. Ciallaíonn sé sin, má théann do mhadra ar iarraidh agus má aimsítear é, go n-aithneofar tú mar an t-úinéir agus go mbeidh tú le chéile arís le do mhadra. Type text or a website address or translate a document.

Má aistríonn tú teach, beidh ort do shonraí teagmhála ar an mbunachar sonraí a nuashonrú. Má tá sé beartaithe agat madra nua a cheannach, beidh ar an úinéir an teastas cláraithe a thabhairt duit agus ba chóir duit é sin a chur ar aghaidh chuig an mbunachar sonraí iomchuí d’fhonn na sonraí a nuashonrú.

D’fhoilsigh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara liosta bunachar sonraí údaraithe, mar aon le sraith de Cheisteanna Coitianta ar agriculture.gov.ie.

Find out about the new It Makes Sense loan

A pilot microcredit scheme will be launched today. The initiative aims to reduce dependence on money lenders with very high interest rates. The project will be run in partnership with the Department of Social Protection, the Citizens Information Board, the Social Finance Foundation and An Post and is open to social welfare recipients who qualify for the Household Budget Scheme.

Loans under the scheme are called It Makes Sense loans. The scheme will be available in over 30 credit unions across Ireland. It is  currently a pilot scheme which will run for 6 months. It is intended to roll it out nationally after evaluation of the pilot.

Small loans of between €100 and €2,000 will be available to people getting certain social welfare payments who may not be able to get credit from other sources. The loans are available at a low variable interest rate and are easy to access.

You can get a list of participating credit unions and find out more on facebook.com/itmakessenseloan.

Read more about the scheme and how to apply for an It Makes Sense Loan. 

Commencement of Marriage Act 2015

From today, 16 November 2015, same sex couples can marry as provided for in Article 41.4 of the Irish Constitution.

From today:

  • Registrars can register the marriages of same-sex couples
  • The impediment preventing a marriage between two persons of the same sex has been removed
  • Civil partners can marry one another (they can give notice from 16 November onwards)
  • Marriages between same-sex couples contracted lawfully in other jurisdictions in other jurisdictions will be recognised automatically as marriages in Ireland
  • A couple who have given notice of their intention to register a civil partnership can convert this into a notification of their intention to marry
  • There can be no new notification of intention to register a civil partnership
  • Couples who have already given notice of their intention to register a civil partnership and have completed their civil partnership registration form have until 15 May 2016 to go ahead and register their civil partnership

Read more about the Marriage Act 2015 on justice.ie.