Know your rights: Replacing lead pipes // Píobáin luaidhe a ionadú

Question

We think that the water pipes in our house are made of lead and pose a risk to our health. We can’t afford to spend a lot on replacing them. Can we get a grant?

Answer  (October 2016)

The local authorities administer a means-tested grant scheme to help low-income households with the cost of replacing lead pipes and fittings.

You will need to provide evidence of your household’s income when applying to the local authority for the grant.

  • If your income is below €50,000 a year, you may get a grant of up to 80% of the cost, up to a maximum of €4,000
  • If your income is between €50,001 and €75,000, you may get up to 50%, up to a maximum of €2,500

You must own the dwelling and live in it as your principal private residence (your main home). You must get the remedial work done before applying for the grant.

The contractor who does the work must give you the following: a current tax clearance certificate; itemised receipts; written confirmation that materials used are of appropriate quality and written confirmation that a proper standard of workmanship has been applied.

You must also get evidence of a risk of lead contamination in your home. This can either be:

  • A letter from your water supplier, advising that your water system is likely to contain lead pipes and fittings, or
  • A certificate from an accredited laboratory, showing that the amount of lead in your water supply is over the statutory limit

You will need to enclose all these documents with your grant application.

Read more on housing.gov.ie.

Ceist

Ceapaimid go bhfuil na píobáin uisce inár dteach déanta de luaidhe agus go gcruthaíonn siad baol dár sláinte. Níl sé d’acmhainn agat go leor airgid a chaitheamh ar na píobáin a ionadú. An féidir linn deontas a fháil?

Freagra

Riarann na húdaráis áitiúla scéim deontais ar a ndéantar tástáil mhaoine chun cabhrú le teaghlaigh ísealioncaim íoc as an gcostas a bhíonn ar phíobáin agus feistis a ionadú.

Beidh ort fianaise a sholáthar i leith ioncam do theaghlaigh nuair a dhéanann tú iarratas ar an údarás áitiúil don deontas.

  • Má tá d’ioncam faoi bhun €50,000 sa bhliain, féadfaidh tú deontas a fháil a mhéid le 80% den chostas, a mhéid le €4,000
  • Má tá d’ioncam idir €50,001 agus €75,000 sa bhliain, féadfaidh tú deontas a fháil a mhéid le 50% den chostas, a mhéid le €2,500

Ní mór go bhfuil an áit chónaithe faoi d’úinéireacht agus caithfidh tú cónaí ann mar d’áit chónaithe phríomha (do phríomhtheach cónaithe). Ní mór go ndéantar an obair dheisiúcháin sula ndéanann tú iarratas ar an deontas.

Caithfidh an conraitheoir a dhéanann an obair an méid a leanas a thabhairt duit: deimhniú imréitigh cánach reatha; fáltais miondealaithe; deimhniú scríofa go mbaineann na hábhair a úsáidtear an cháilíocht chuí amach agus deimhniú scríofa gur cuireadh caighdeán cuí saoirseachta i bhfeidhm.

Caithfidh tú fianaise a fháil, chomh maith, i leith riosca i leith éilliú luaidhe i do theach. D’fhéadfadh an méid a leanas a bheith i gceist leis seo:

  • Litir ó do sholáthraí uisce a chuireann in iúl gur dóchúil go gcuimsítear i do chóras uisce píobáin agus feistis luaidhe, nó
  • Deimhniú ó shaotharlann chreidiúnaithe a thaispeánann go bhfuil an méid luaidhe i do sholáthar uisce os cionn na teorann reachtúla

Beidh ort na deimhnithe uile seo a chur faoi iamh le d’iarratas ar an deontas.

Féadfaidh tú tuilleadh a léamh faoi ar housing.gov.ie.