Know Your Rights: Family Income Supplement and student grants // Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh agus Deontais do Mhic Léinn

Question

My wife and I are applying for the Family Income Supplement (FIS) for our family of two children.  We are unsure about what income is included in the means test for this payment. For example, will my wife’s student grant be included?

Answer (February 2017)

Family Income Supplement (FIS) is a weekly tax-free payment for families, including one-parent families, at work on low pay.  The combined income of a couple (married, in a civil partnership or cohabiting) is taken into account when your means are assessed for FIS. Income from any source, including a student grant, is assessed in the means test. However, the following payments are not counted as family income:

Capital is not assessed. This includes property you own, bank accounts and cars. However, bank accounts may be checked for other income sources and income derived from the use of a car that you own may be assessed (for example as a taxi).

The main items counted as income are a couple’s  assessable earnings, any extra earned in employment (such as pay for overtime, bonuses, allowances or commission), income from self-employment, occupational pensions, social welfare payments (apart from those listed above), income from carer’s payments or rental income from the letting of property or land.

Ceist

Tá mo bhean chéile agus mé féin ag cur isteach ar an  bhForlíonadh Ioncaim Teaghlaigh dár gclann – beirt pháistí. Nílimid cinnte cén ioncam atá curtha san áireamh sa tástáil mhaoine don íocaíocht.  Mar shampla, an mbeidh deontas mac léinn mo mhná céile curtha san áireamh?

Freagra

Íocaíocht sheachtainiúil saor ó cháin é an Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh (FIT) atá ar fáil do theaghlaigh, teaghlach le tuismitheoir amháin san áireamh, ag obair ar phá íseal.  Cuitear san áireamh ioncam iomlán an lánúin (pósta, i bpáirtíocht shibhialta nó ag comhchónaí) san áireamh agus do mhaoin á mheas don FIT.  Meastar aon ioncam ó acmhainn ar bith, deontas mac léinn san áireamh, sa tástáil mhaoine.  Mar sin féin, níl na híocaíochtaí seo a leanas curtha san áireamh mar ioncam teaghlaigh:

Ní mheastar caipitil.  Áirítear leis seo réadmaoin, cuntais bainc agus caranna i do sheilbh.  Mar sin féin, is féidir cuntais bainc a sheiceáil d’acmhainní ioncaim eile agus ioncam ag síolrú ó úsáid cairr i do sheilbh a mheas ( mar shampla, tacsaí).

Is iad na príomhmhíreanna a chuirtear san áireamh mar thuilleamh inrochtana an lánúin  ná, aon ioncam breise tuillte i bhfostaíocht ( cuir i gcás, pá as ragobair, bónais, liúntais nó coimisiún), ioncam as féinfhostaíocht, pinsin cheirde, íocaíochtaí leasa shóisialaigh (seachas iad siúd liostaithe thuas), ioncam ó íocaíochtaí cúramóra nó ioncam cíosa ó áitreabh nó talamh a ligean amach ar cíos.