Know Your Rights: Carers and free travel // Cúramóirí agus saorthaisteal

Question

I care full-time for a relative with a disability and I have applied for Carer’s Allowance. Although I am not yet aged 66 would I be entitled to a free travel pass, if I qualify for this allowance?

Answer (February 2017)

Everyone aged 66 and over living permanently in the State is entitled to the Free Travel Scheme. If you are under age 66 and registered for a Public Services Card, you will be awarded free travel with your Carer’s Allowance. You will be issued with a new Public Services Card which will also be your Free Travel Card. The card will have “F-T” printed in a yellow octagon in the top left-hand corner.

If you have not yet registered for the Public Services Card, you will be asked to register before your Free Travel Card issues to you.

The Public Services Card allows people to access a range of government services and payments and it will eventually replace the Free Travel Pass. In order to keep your entitlement to Free Travel, you must register for the Public Services Card when requested to do so by the Department of Social Protection. Your entitlement to Free Travel will be disallowed or withdrawn if you don’t register.

You must show your Public Services Card to the travel operator when you are travelling on public transport. (In some cases you may be asked to scan your Public Services Card. However, not all transport operators have this facility.)

Note that people under 66 getting PRSI-based Carer’s Benefit are not entitled to a Free Travel Card.

If you are living with the person you care for, you may also be entitled to the Household Benefits Package, which includes an electricity or gas allowance as well as a free TV licence.  Only one person in a household can qualify for the package at any time.

Ceist

Tugaim cúram go lánaimseartha do ghaol le míchumas agus chuir mé isteach ar an Liúntas Cúramóra.  Cé nach bhfuilim 66 an mbeinn i dteideal ar phas saorthaistil, má cháilím don liúntas seo?

Freagra

Tá gach duine ar 66 iad agus a bhfuil cónaí sa Stát go buan i dteideal ar an Scéim Shaorthaistil.  Má tá tú faoi 66 agus cláraithe don Chárta Seirbhísí Poiblí, bronngar saorthaisteal ort le do Liúntas Cúramóra.  Eiseofar thú le Cárta Seirbhísí Poiblí nua agus is Cárta Saorthaistil é seo freisin.  Beidh “F-T” scriofa ar ochtagán buí sa chúinne ar an mbarr ar thaobh na láimhe clé.

Mura gcláraigh tú don Chárta Seirbhísí Poiblí fós, iarrfar ort clárú sula dtugtar Cárta Saorthaistil duit.

Cuireann an Cárta Seirbhísí Poiblí ar chumas daoine rochtain ar raon seirbhísí rialtais agus íocaíochtaí rialtais agus tiocfaidh sé in áit an Pas Saorthaistil.  Chun do theidlíocht Saor Thaisteal a choinnigh, caithfidh tú clárú le haghaidh Cárta Seirbhísí Poiblí nuair iarrann an Roinn Coimirce Sóisialaí ort é a dhéanamh.  Mura gcláraíonn tú, beidh do theidlíocht Saor Thaisteal dícheadaithe nó aistarraingthe.

Caithfidh tú do Chárta Seirbhísí Poiblí a thaispeáint don oibreoir taistil agus tú ag taisteal ar iompar poiblí. (I gcásanna áirithe, iarrtar ort do Chárta Seirbhísí Poiblí a scanadh,  áfach níl an áis seo ag gach oibreoir um iompar.)

Tabhair faoi dear nach bhfuil daoine faoi 66 ag fáil an Sochar Cúramóra bunaithe ar ÁSPC i dteideal ar Chárta Saorthaistil.

Má tá tú i do chónaí le duine a dtugann tú cúram dó/di, seans go bhfuil tú i dteideal ar an bPacáiste Sochar Teaghlaigh, ina n-áirítear liúntas leictreachais nó gáis chomh maith le ceadúnas teilifíse saor in aisce.   Ní féidir ach le duine amháin sa teach cáiliú don phacáiste ag am ar bith.