Know your rights: Preparing for retirement // Ag ullmhú chun scor ón obair

Question

I will be retiring from work in 2017 when I reach 65. What do I need to know about pensions and other benefits in retirement?

Answer (March 2017)

When you retire at age 65 you can claim Jobseeker’s Benefit, which is based on your Pay Related Social Insurance (PRSI) contributions. If you do not qualify for Jobseeker’s Benefit, you can claim Jobseeker’s Allowance, which is means-tested.

At age 66, you may be entitled to the State Pension (Contributory). If you do not have enough PRSI contributions, you can apply for a State Pension (Non-Contributory), which is means-tested. You should apply for a State Pension at least three months in advance.

You may have contributed to an occupational pension scheme during your working life or you may have a personal pension arrangement. You need to contact the pension provider to find out exactly what benefits your pension gives you.

If you move from employment to retirement in the course of the year, you should get a PAYE Balancing Statement (P21) from your local tax office at the end of the year. This will trigger a refund if you have paid too much tax.

Your Jobseeker’s Benefit or State Pension and any occupational pension are taxable. However, the tax exemption limits are higher for people aged 65 or over and there are some extra tax credits.

At age 66, you will be exempt from paying PRSI. At age 70, you will pay a reduced Universal Social Charge if your annual income is €60,000 or less.

At age 66, you will also be eligible for a Free Travel Pass and may be eligible for the Household Benefits Package, which consists of a free TV licence and an electricity or gas allowance.

For medical cards and GP visit cards, which are means tested, the income thresholds  are higher for people aged 66 and over. If you are over 70 there is a different means test for the medical card and you can get a GP visit card without an income test.

Ceist

Beidh mé ag scor ón obair i 2017 nuair a shroichim 65.  Céard a theastaím uaim fáil amach faoi phinsin agus sochair eile agus mé ag scor?

Freagra

Nuair a scoireann tú ag aois 65 is féidir leat Sochair Cuardaitheora Poist a éileamh, atá bunaithe ar do ranníocaíochtaí ÁSPC.  Mura gcáilíonn tú do Shochar Cuardaitheora Poist, is féidir leat Liúntas Cuardaitheora Poist a éileamh, agus tá tástáil mhaoine i gceist.

Ag aois 66 d’fhéadfá a bheith i dteideal an Pinsean Stáit (Ranníocach) a fháil.  Mura ndearna tú go leor ranníocaíochtaí ÁSPC, is féidir leat iarratas a dhéanamh arPhinsean Stáit (Neamh-ranníocach) agus déantar tástáil mhaoine air sin. Ba cheart cur isteach ar an bPinsean Stáit ar a laghad trí mhí roimhré.

Seans gur chuir tú le scéim pinsean ceirde le linn do shaoil oibre nó seans go bhfuil socrúchán pearsanta pinsin agat.  Is ceart dul i dteagmháil leis an soláthraí pinsin chun fáil amach cé na sochair bheachta a thabharfas do phinsean duit.

Má bhogann tú ó fhostaíocht go scor le linn na bliana, is féidir leat ráiteas comhardaithe (P21) a iarraidh ó d’oifig chánach áitiúil ag deireadh na bliana. As sin gheobhaidh tú aisíoc má d’íoc tú an iomarca cánach.

Tá do Shochar Cuardaitheora Poist nó Pinsean Stáit agus aon phinsean ceirde eile incháinithe.  Mar sin féin, tá na teorainneacha díolúine cánach níos airde do dhaoine ar 65 nó níos mó iad agus tá roinnt creidiúintí cánacha breise eile.

Ag aois 66, beidh tú díolúine ó ÁSPC a íoc.  Ag aois 70, íocfaidh tú Muirear Sóisialta Uilíoch laghdaithe más é d’ioncam bliantúil €60,000 nó níos lú.

Ag aois 66, beidh tú incháilithe do Phas Saorthaistil agus seans go mbeidh tú incháilithe do Phacáiste Sochar Teaghlaigh, ina n-áirítear ceadúnas teilifíse saor agus an liúntas leictreachais nó liúntas gáis.

Do chártaí leighs agus Cártaí Cuairte LG, a bhfuil tástáil mhaoine i gceist, tá an tairseach ioncaim  níos airde do dhaoine ar aois 66 nó níos mó iad.  Má tá tú níos mó ná 70, tá tástáil mhaoine dhifriúil don chárta leighis agus is féidir leat cárta cuairte LG a fháil gan tástáil ioncaim.

How to raise an issue using the public petitions process

If you want to raise an issue with the Houses of the Oireachtas on a matter of public policy or general public interest, you can submit a petition to the Joint Committee on Public Petitions. You can put forward a petition by completing a standard form (pdf) and submitting it by email or post. You can also submit your petition online.

The issue raised must be admissible for consideration by the committee.  If the petition is admissible, the Committee may respond in a number of ways.

Find out more in our document on public petitions.