Know Your Rights: European Health Insurance Card // An Cárta Eorpach um Árachas Sláinte

Question

My partner and I are planning a holiday in Spain. How do we access public healthcare services if one of us becomes ill?

Answer (July 2017)

You and your partner each need a European Health Insurance Card (EHIC). This card allows you to access public healthcare services if you become ill or get injured when visiting certain European countries. It doesn’t cover private treatment or the cost of repatriation to Ireland if required.

The countries covered by the card are the 28 member states of the EU, the three other members of the EEA (Iceland, Liechtenstein, Norway) and Switzerland. The card is not required for a visit to the UK if you can show that you are ordinarily resident in Ireland. In practice, this means showing a driving licence, passport or similar document.

If you have a smartphone you can download the free EHIC app.This includes emergency phone numbers and information about the treatments and costs that are covered. The app does not replace the card.

If you already have a medical card or Drugs Payment Scheme card, you can apply online for your EHIC at ehic.ie.

Otherwise, you can download an application form from ehic.ie or get one from your Local Health Office. You need to provide your name, address, date of birth and Personal Public Service Number (PPSN). If your EHIC has expired you can renew it online at ehic.ie. If your details have changed (for example, your address) you will need to contact your Local Health Office to renew the card.

If you have concerns about getting a new or renewed card in time, you can get a Temporary Replacement Certificate, either online or from your Local Health Office. You may also wish to consider taking out private travel insurance for expenses that are not covered by the European Health Insurance Card (such as the costs of repatriation or the expenses of relatives who travel to you if you fall ill abroad).

Ceist

Tá mo pháirtí agus mé féin ag pleanáil saoire sa Spáinn. Cén chaoi a bhfaighimid rochtain ar sheirbhísí cúram sláinte poiblí má fhaigheann duine againn tinn?

Freagra

Tá an Cárta Eorpach um Árachas Sláinte (EHIC) ag teastáil uait féin agus ó do pháirtí. Ceadaíonn an cárta seo duit rochtain a fháil ar sheirbhísí cúram sláinte poiblí má bhíonn tú tinn nó má fhaigheann tú gortaithe nuair a bhíonn tú ag tabhairt cuairt ar thíortha Eorpacha ar leith. Ní chlúdaíonn sé cóireáil phríobháideach ná costas aisdúichithe d’Éirinn más gá.

Is iad na tíortha atá clúdaithe ag an gcárta ná 28 ballstát an AE, na trí chomhalta eile den LEE (an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua) agus an Eilvéis. Níl gá leis an cárta chun cuairt a thabhairt ar an Ríocht Aontaithe más féidir leat a léiriú go bhfuil gnáthchónaí ort in Éirinn. Go praiticiúil, ciallaíonn sé sin do cheadúnas tiomána, pas nó doiciméad den chineál céanna a thaispeáint.

Má tá fón cliste agat, is féidir leat an aip EHIC saor in aisce a íoslódáil. Áirítear anseo uimhreacha teileafóin éigeandála agus faisnéis faoi na cóireálacha agus na costais atá clúdaithe. Níl an aip in ionad an chárta.

Má tá cárta leighis agat cheana féin nó cárta Scéim Íocaíochta Drugaí, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar líne do do ehic.ie.

Seachas sin, is féidir leat foirm iarratais a íoslódáil ó ehic.ie nó ceann a fháil ó d’Oifig Sláinte Áitiúil. Ní mór duit d’ainm, do sheoladh, do dháta breithe agus d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PPSN) a sholáthar. Má tá do EHIC in éag féadfaidh tú é a athnuachan ar líne ag ehic.ie. Má tá athrú tagtha ar do shonraí (mar shampla, do sheoladh) beidh ort teagmháil a dhéanamh le d’Oifig Sláinte Áitiúil chun an cárta a athnuachan.

Má tá imní ort maidir le cárta nua nó athnuachan a fháil in am, is féidir leat Teastas Athsholáthair Sealadach a fháil, ar líne nó ó d’Oifig Sláinte Áitiúil. B’fhéidir gur mhaith leat smaoineamh ar árachas taistil phríobháideach a ghlacadh i leith caiteachas nach bhfuil clúdaithe ag an gCárta Eorpach um Árachas Sláinte (mar shampla na costais a bhaineann le haisdúichiú nó costais ghaolta a thaistealaíonn chugat má fhaigheann tú tinn thar lear).