Flooding in Donegal

The Department of Social Protection has activated its Humanitarian Assistance Scheme to assist people whose homes have been damaged by the recent severe weather flooding in Donegal.

The Humanitarian Assistance Scheme is a means-tested payment which can provide emergency income support as well as payments towards damage to the homes of those affected by the recent flooding.

You can read more about the scheme on the Department of Social Protection’s website.

Renting out a room in your home

If you rent out a room (or rooms) in your home to private tenants, any rental income you earn will be exempt from income tax, PRSI and Universal Social Charge, provided this income does not exceed €14,000 in the tax year. This is called the rent-a-room relief.

The relief applies only to residential tenancies, not to short-term guest arrangements. Your tenants must be using the room on a long-term basis. For example, renting a room to a student for the academic year is covered, but taking in guests for short breaks is not.

Read more about rent-a-room relief.

Know Your Rights: Appealing your Leaving Certificate results // Torthaí na hArdteistiméireachta a achomharc

Question

Can I have the marking of my Leaving Certificate exam papers rechecked?

Answer (July 2017)

Yes, if you are not satisfied with the marks in one or more of your Leaving Certificate exams, you can appeal them to the State Examinations Commission (SEC). Before you make the decision to appeal a result, you can view your exam paper.

The SEC will send your school personalised application forms for you to view your exam papers and to appeal your results. (If you were an external candidate, not attending a school, these forms are enclosed with your examination results.) To view your papers, you must return the completed form to the school where you sat the examination by 22 August 2017. The Organising Superintendent will assign you to one of the viewing sessions, which will take place on Friday 1 September and Saturday 2 September 2017. There is no charge for viewing your papers.

To appeal your results, complete the application form, indicating the subjects you wish to appeal. The fee per subject is €40 for the Leaving Certificate Established and €15.50 for the Leaving Certificate Applied. Appeal fees must be paid in advance and will be refunded to you if your result is upgraded.

The closing date for the SEC to receive applications to appeal is 6 September 2017.

Your paper will be re-marked by an appeal examiner, who will be different from the examiner who originally marked your work. The same marking scheme is used for re-marking. Your result may be upgraded, left the same or downgraded as a result of an appeal.

There is further information about the appeal process on the website of the State Examinations Commission, examinations.ie.

If you are not happy with the outcome of your appeal, you may request a review by the Independent Appeals Scrutineers. Application forms for an appeal review are provided with your appeal results.

Ceist

An féidir marcanna mo pháipéar scrúdaithe Ardteistiméireachta a athsheiceáil?

Freagra

Is féidir, mura bhfuil tú sásta leis na marcanna i gceann amháin nó níos mó de do chuid scrúduithe Ardteistiméireachta, féadfaidh tú iad a achomharc le Coimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC). Sula ndéanann tú an cinneadh toradh a achomharc, féadfaidh tú féachaint ar do pháipéar scrúdaithe.

Seolfaidh SEC foirmeacha pearsantaithe iarratais chuig do scoil ar féidir leat a chomhlánú chun do pháipéir scrúdaithe a fheiceáil agus chun do thorthaí a achomharc. (I gcás iarrthóirí seachtracha nach bhfuil ag freastal ar scoil, cuirtear na foirmeacha seo faoi iamh le do thorthaí scrúdaithe.) Chun féachaint ar do pháipéir, níl mór duit an fhoirm chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig an scoil inar shuigh tú an scrúdú faoin 22 Lúnasa 2017. Sannfaidh an Maoirseoir Eagraithe a cheap Coimisiún na Scrúduithe Stáit tú do cheann de na seisiúin fhéachana, a bheidh ar siúl Dé hAoine an 1 Meán Fómhair agus Dé Sathairn an 2 Meán Fómhair 2017. Ní ghearrtar aon táille ort chun féachaint ar do pháipéir.

Má dhéanann tú an cinneadh do thorthaí a achomharc, cuir in iúl na hábhair ar mian leat a achomharc ar an bhfoirm iarratais achomhairc. €40 an táille in aghaidh an ábhair i gcás an Ardteistiméireacht Bhunaithe agus €15.50 i gcás an Ardteistiméireacht Fheidhmeach. Ní mór táillí achomhairc a íoc roimh ré agus aisíocfar leat é má dhéantar do thoradh a uasghrádú.

An 6 Meán Fómhair an dáta deireadh don SEC iarratais ar achomharc a fháil.

Tabharfar do pháipéar do scrúdaitheoir achomhairc lena achomharc. Ní hionann an té seo agus an scrúdaitheoir a mharcáil do chuid oibre ar dtús. Beidh an scéim marcála céanna in úsáid don athmharcáil. Is féidir na torthaí a uasghrádú, a fhágáil mar a chéile nó a íosghrádú mar thoradh ar achomharc.

Tá tuilleadh faisnéise faoin bpróiseas achomhairc ar láithreán gréasáin Choimisiún na Scrúduithe Stáit, examinations.ie.

Mura bhfuil tú sásta le do thoradh achomhairc, féadfaidh tú athbhreithniú a iarraidh ar na Scrúdaitheoirí Neamhspleácha Achomhairc. Soláthraítear foirmeacha iarratais d’athbhreithniú achomhairc le do thorthaí achomhairc.

Know your rights: Bringing a dog into Ireland // Madra a thabhairt isteach chun na hÉireann

Question

I am moving back to Ireland after living in Greece for some years. Am I allowed to bring my dog with me?

Answer (April 2017)

There are strict controls about importing pets into Ireland to ensure that diseases such as rabies are not introduced. The EU system of passports for pets allows cats, dogs and ferrets to travel between EU member states.

You may bring your dog with you if you are moving to Ireland or coming on holiday (or any other movement that is not commercial and doesn’t involve the sale or change of ownership of the pet). Your dog must have an EU Pet Passport. This is available from private veterinary practices.

The Passport certifies that the pet is travelling from an eligible country, is identified by an implanted microchip and has been vaccinated against rabies at least 21 days before travel.

Dogs coming from countries other than the UK, Finland or Malta must be treated against tapeworm between 24 and 120 hours before travel. The time and date of treatment are entered on the passport. Treatment for ticks is not compulsory but it is advisable to get it at the same time as the tapeworm treatment.

The operator of the airline or ferry company is legally obliged to send notice of the arrival of the animal to the Department of Agriculture, Food and the Marine by email at least 24 hours before the journey to petmove@agriculture.gov.ie.

Further information is available from the Department of Agriculture, Food and the Marine (agriculture.gov.ie/pets).

Ceist

Táim ag bogadh ar ais go hÉirinn tar éis bheith i mo chónaí sa Ghréig le roinnt blianta anuas. An féidir liom mo mhadra a thabhairt liomsa?

Freagra

Tá rialuithe dochta ann faoi allmhairiú peata isteach chun na hÉireann chun a chinntiú nach dtugtar isteach aicídí mar chonfadh. Ligtear le córas pasanna an AE do pheataí do thaisteal cat, madraí agus firéad idir ballstáit an AE.

Is féidir leat do mhadra a thabhairt leat má bhogann tú chun na hÉireann nó má thagann tú ar shaoire (nó aon ghluaiseacht eile nach mbaineann leis an ngnó agus nach mbaineann díol nó athrú úinéireachta le peata éigin). Caithfidh Pas Peata AE bheith ag do mhadra. Bíonn sé sin ar fáil ó chleachtóirí tréidliachta príobháideacha.

Deimhnítear leis an bPas go mbíonn an peata ag taisteal ó thír incháilithe, go n-aithnítear iad le micrishlis agus gur vacsaíníodh é in aghaidh an chonfaidh 21 lá ar a laghad roimh an taisteal.

Caithfear madraí a thagann ó thíortha eile seachas an RA, an Fhionlainn nó Málta bheith tar éis cóir a fháil i gcoinne péiste ribíní idir 24 agus 120 uair roimh an taisteal. Iontráiltear tráth agus dáta na cóireála ar an bpas. Ní éigeantach í an chóireáil do sceartáin, agus is inmholta chun í a fháil ag an am céanna leis an gcóireáil do phéisteanna ribíneacha.

Ní foláir d’oibreoir na haerlíne nó na cuideachta farantóireachta fógra a sheoladh go dlíthiúil faoi theacht an ainmhí chuig an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara trí ríomhphost 24 uair ar a laghad roimh an aistear chuig petmove@agriculture.gov.ie.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (agriculture.gov.ie/pets).

Know your rights: Prescription charges // Muirir oideas

Question

I have a medical card but I seem to be paying more than the monthly cap for prescription charges for my family. Why would this happen and how can I get a refund?

Answer (April 2017)

If you have a medical card, there is a charge for each prescription item you receive. The prescription charge is €2.50, up to a maximum of €25 per month per person or family. For medical card holders over the age of 70 there is a reduced prescription charge, from 1 March 2017, of €2 per item up to a maximum of €20 per month.

Usually your pharmacy keeps records of how much you have paid in prescription charges and makes sure that you do not pay more than the limit each month. However, you may use different pharmacies in the same month, or your family members may not be set up as a family group, and you may end up paying more than the maximum.

If this happens, the Health Service Executive (HSE) will issue a refund without the need for you to apply for it. This is done on the basis of the information received from pharmacies. Refunds are issued every six months for amounts over €10. Amounts that are less than €10 are carried over to the next refund date.

You can set up your family as a family group on medicalcard.ie and print off a family certificate to give to your pharmacist. This will show all of the members of your family so that your pharmacy will not collect charges above the monthly limit. Your family is defined as you, your spouse or partner, any children under 16 years of age and any children between 16 and 21 years of age who are in full-time education.

If you do not have access to the internet you can ask your Local Health Office to help with setting up a family group. You can also call the HSE on 1890 252 919 or ask your local pharmacist who may be able to help you.

Ceist

Tá cárta leighis agam, ach dealraítear go n-íocaimse níos mó ná an t-uasmhéid míosúil do mhuirir oideas i leith mo theaghlaigh. Cén fáth an dtarlódh sé sin, agus cén chaoi ar féidir liom aisíoc a fháil?

Freagra

Má tá cárta leighis agat, baineann muirear do gach mír a fhaigheann tú ar oideas. Is ionann an muirear oideas agus €2.50, suas go huasmhéid €25 in aghaidh an duine nó an teaghlaigh in aghaidh na míosa.  Tá muirear oideas laghdaithe ann do shealbhóirí cárta leighis os cionn aois 70 bliain ó Dé Céadaoin 1 Márta 2017, €2 an mhír suas chuig uasmhéid €20 in aghaidh na míosa.

Is iondúil go gcoinníonn do chógaslann taifid faoin méid a d’íoc tú i muirir oideas, agus go ndéanann siad cinnte de nach n-íocann tú níos mó ná an teorainn gach mí. Is féidir leat leas a bhaint as cógaslanna éagsúla sa mhí chéanna ámh, nó b’fhéidir nach mbunófaí baill do theaghlaigh mar ghrúpa teaghlaigh, agus d’fhéadfá ní ba mhó ná an t-uasmhéid a íoc.

Má tharlaíonn sé sin, eiseoidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) aisíoc gan gá duit iarratas a dhéanamh ina leith. Déantar sin ar bhunús na faisnéise a fuarthas ó chógaslanna. Eisítear aisíocaíochtaí gach sé mhí i leith méideanna os cionn €10. Tugtar méideanna ar lú ná €10 iad anonn chuig an gcéad dáta aisíocaíochta eile.

Is féidir leat do do theaghlach a bhunú mar ghrúpa teaghlaigh ar medicalcard.ie agus deimhniú teaghlaigh a chlóbhualadh le tabhairt chuig do chógaiseoir. Taispeánfar leis sin gach ball de do theaghlach ionas nach mbaileoidh do chógaslann muirir os cionn na teorann míosúla. Sainítear do theaghlach mar tusa, do chéile nó do pháirtí, leanaí ar bith faoi bhun 16 bliain d’aois agus leanaí ar bith idir aoiseanna 16 agus 21 bliain d’aois atá san oideachas lánaimseartha.

Mura mbíonn rochtain agat ar an idirlíon is féidir leat iarraidh ar d’Oifig Sláinte Áitiúil chun cuidiú le bunú grúpa teaghlaigh. Is féidir leat glao a chur ar an HSE freisin ag 1890 252 919 nó iarraidh ar do chógaiseoir áitiúil ar féidir leo cabhrú leat.