Know your rights: Bringing a dog into Ireland // Madra a thabhairt isteach chun na hÉireann

Question

I am moving back to Ireland after living in Greece for some years. Am I allowed to bring my dog with me?

Answer (April 2017)

There are strict controls about importing pets into Ireland to ensure that diseases such as rabies are not introduced. The EU system of passports for pets allows cats, dogs and ferrets to travel between EU member states.

You may bring your dog with you if you are moving to Ireland or coming on holiday (or any other movement that is not commercial and doesn’t involve the sale or change of ownership of the pet). Your dog must have an EU Pet Passport. This is available from private veterinary practices.

The Passport certifies that the pet is travelling from an eligible country, is identified by an implanted microchip and has been vaccinated against rabies at least 21 days before travel.

Dogs coming from countries other than the UK, Finland or Malta must be treated against tapeworm between 24 and 120 hours before travel. The time and date of treatment are entered on the passport. Treatment for ticks is not compulsory but it is advisable to get it at the same time as the tapeworm treatment.

The operator of the airline or ferry company is legally obliged to send notice of the arrival of the animal to the Department of Agriculture, Food and the Marine by email at least 24 hours before the journey to petmove@agriculture.gov.ie.

Further information is available from the Department of Agriculture, Food and the Marine (agriculture.gov.ie/pets).

Ceist

Táim ag bogadh ar ais go hÉirinn tar éis bheith i mo chónaí sa Ghréig le roinnt blianta anuas. An féidir liom mo mhadra a thabhairt liomsa?

Freagra

Tá rialuithe dochta ann faoi allmhairiú peata isteach chun na hÉireann chun a chinntiú nach dtugtar isteach aicídí mar chonfadh. Ligtear le córas pasanna an AE do pheataí do thaisteal cat, madraí agus firéad idir ballstáit an AE.

Is féidir leat do mhadra a thabhairt leat má bhogann tú chun na hÉireann nó má thagann tú ar shaoire (nó aon ghluaiseacht eile nach mbaineann leis an ngnó agus nach mbaineann díol nó athrú úinéireachta le peata éigin). Caithfidh Pas Peata AE bheith ag do mhadra. Bíonn sé sin ar fáil ó chleachtóirí tréidliachta príobháideacha.

Deimhnítear leis an bPas go mbíonn an peata ag taisteal ó thír incháilithe, go n-aithnítear iad le micrishlis agus gur vacsaíníodh é in aghaidh an chonfaidh 21 lá ar a laghad roimh an taisteal.

Caithfear madraí a thagann ó thíortha eile seachas an RA, an Fhionlainn nó Málta bheith tar éis cóir a fháil i gcoinne péiste ribíní idir 24 agus 120 uair roimh an taisteal. Iontráiltear tráth agus dáta na cóireála ar an bpas. Ní éigeantach í an chóireáil do sceartáin, agus is inmholta chun í a fháil ag an am céanna leis an gcóireáil do phéisteanna ribíneacha.

Ní foláir d’oibreoir na haerlíne nó na cuideachta farantóireachta fógra a sheoladh go dlíthiúil faoi theacht an ainmhí chuig an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara trí ríomhphost 24 uair ar a laghad roimh an aistear chuig petmove@agriculture.gov.ie.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (agriculture.gov.ie/pets).