Know Your Rights: Appealing your Leaving Certificate results // Torthaí na hArdteistiméireachta a achomharc

Question

Can I have the marking of my Leaving Certificate exam papers rechecked?

Answer (July 2017)

Yes, if you are not satisfied with the marks in one or more of your Leaving Certificate exams, you can appeal them to the State Examinations Commission (SEC). Before you make the decision to appeal a result, you can view your exam paper.

The SEC will send your school personalised application forms for you to view your exam papers and to appeal your results. (If you were an external candidate, not attending a school, these forms are enclosed with your examination results.) To view your papers, you must return the completed form to the school where you sat the examination by 22 August 2017. The Organising Superintendent will assign you to one of the viewing sessions, which will take place on Friday 1 September and Saturday 2 September 2017. There is no charge for viewing your papers.

To appeal your results, complete the application form, indicating the subjects you wish to appeal. The fee per subject is €40 for the Leaving Certificate Established and €15.50 for the Leaving Certificate Applied. Appeal fees must be paid in advance and will be refunded to you if your result is upgraded.

The closing date for the SEC to receive applications to appeal is 6 September 2017.

Your paper will be re-marked by an appeal examiner, who will be different from the examiner who originally marked your work. The same marking scheme is used for re-marking. Your result may be upgraded, left the same or downgraded as a result of an appeal.

There is further information about the appeal process on the website of the State Examinations Commission, examinations.ie.

If you are not happy with the outcome of your appeal, you may request a review by the Independent Appeals Scrutineers. Application forms for an appeal review are provided with your appeal results.

Ceist

An féidir marcanna mo pháipéar scrúdaithe Ardteistiméireachta a athsheiceáil?

Freagra

Is féidir, mura bhfuil tú sásta leis na marcanna i gceann amháin nó níos mó de do chuid scrúduithe Ardteistiméireachta, féadfaidh tú iad a achomharc le Coimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC). Sula ndéanann tú an cinneadh toradh a achomharc, féadfaidh tú féachaint ar do pháipéar scrúdaithe.

Seolfaidh SEC foirmeacha pearsantaithe iarratais chuig do scoil ar féidir leat a chomhlánú chun do pháipéir scrúdaithe a fheiceáil agus chun do thorthaí a achomharc. (I gcás iarrthóirí seachtracha nach bhfuil ag freastal ar scoil, cuirtear na foirmeacha seo faoi iamh le do thorthaí scrúdaithe.) Chun féachaint ar do pháipéir, níl mór duit an fhoirm chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig an scoil inar shuigh tú an scrúdú faoin 22 Lúnasa 2017. Sannfaidh an Maoirseoir Eagraithe a cheap Coimisiún na Scrúduithe Stáit tú do cheann de na seisiúin fhéachana, a bheidh ar siúl Dé hAoine an 1 Meán Fómhair agus Dé Sathairn an 2 Meán Fómhair 2017. Ní ghearrtar aon táille ort chun féachaint ar do pháipéir.

Má dhéanann tú an cinneadh do thorthaí a achomharc, cuir in iúl na hábhair ar mian leat a achomharc ar an bhfoirm iarratais achomhairc. €40 an táille in aghaidh an ábhair i gcás an Ardteistiméireacht Bhunaithe agus €15.50 i gcás an Ardteistiméireacht Fheidhmeach. Ní mór táillí achomhairc a íoc roimh ré agus aisíocfar leat é má dhéantar do thoradh a uasghrádú.

An 6 Meán Fómhair an dáta deireadh don SEC iarratais ar achomharc a fháil.

Tabharfar do pháipéar do scrúdaitheoir achomhairc lena achomharc. Ní hionann an té seo agus an scrúdaitheoir a mharcáil do chuid oibre ar dtús. Beidh an scéim marcála céanna in úsáid don athmharcáil. Is féidir na torthaí a uasghrádú, a fhágáil mar a chéile nó a íosghrádú mar thoradh ar achomharc.

Tá tuilleadh faisnéise faoin bpróiseas achomhairc ar láithreán gréasáin Choimisiún na Scrúduithe Stáit, examinations.ie.

Mura bhfuil tú sásta le do thoradh achomhairc, féadfaidh tú athbhreithniú a iarraidh ar na Scrúdaitheoirí Neamhspleácha Achomhairc. Soláthraítear foirmeacha iarratais d’athbhreithniú achomhairc le do thorthaí achomhairc.