Know your rights: Retirement age // Aois Scoir

Question

My employer says that I have to retire when I reach the age of 65. Can an employer make you retire at a certain age?

Answer (June 2017)

There is no single fixed retirement age for employees. If you are employed, your retirement age should be set out in your contract of employment. The usual retirement age in contracts of employment is 65.

Many contracts have provisions for early retirement from age 60 (or in some cases from age 55) and most have provision for early retirement on health grounds. Some occupations – for example, firefighters, An Garda Síochána and the Defence Forces – have provisions for earlier retirement.

While employment equality legislation prohibits discrimination on the grounds of age, employers are still allowed to set retirement ages in employment contracts. Since 1 January 2016, under the Equality (Miscellaneous Provisions) Act 2015 an employer may set a compulsory retirement age if the employer can objectively justify the retirement age of an employee. This could be for health and safety reasons, for example, the physical demands and requirements of the job.

If an employee has reached the employer’s mandatory age of retirement, this legislation provides that they may still be legitimately offered fixed-term contracts, provided that it is objectively justified. The provisions of the Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003 would still apply.

The Workplace Relations Commission (WRC) provides information on your rights and entitlements under employment legislation. For further information about your contract of employment and retirement age you can contact the WRC’s Information and Customer Service at Lo-call 1890 80 80 90 or through the website, workplacerelations.ie.

Ceist

Deir m’fhostóir go gcaithfidh m dul ar scornuair a shroichfidh mé 66 bliain d’aois. An féidir le fostóir iachall a chur ort dul ar scor ag aois áirithe?

Freagra

Níl aon aois áirithe le dul amach ar phinsean. Má tá tú fostaithe, ba chóir go mbeadh an aois le dul amach ar phinsean leagtha síos i do chonradh fostaíochta. Is í an gnáth aois a bhíonn leagtha síos i gconradh le dul amach ar phinsean ná 65.

Bíonn socruithe i roinnt mhaith conarthaí le dul amach ar phinsean go luath ó aois 60 nó i roinnt cásanna ó aois 55 agus tá socruithe ag formhór acu i gcomhair dul ar phinsean luath mar gheall ar chúrsaí sláinte. Tá socruithe ag roinnt gairmeacha beatha do scor níos luaithe mar shampla, fir mhúchta dóiteán, an Garda Síochána agus na Fórsaí Cosanta.

Ce go bhfuil cosc ar leithcheal ar bhonn aoise sa reachtaíocht um  chomhionannas fostaíochta, is féidir le fostóire aoiseanna scoir a leagan amach i gconarthaí fostaíochta go fóill.  Ó 1 Eanáir 2016, faoin  Acht Chomhionannas (Forálacha Ilghnéitheacha) 2015 is féidir le fostóir aois scoir shainordaitheach a leagan síos ar an gcoinníoll go gcosnaítear é ar bhonn tosca oibiachtúla.D’fhéadfadh sé a bheith bunaithe ar bhonn sláinte agus sábháailteachta mar shampla riachtanais fhisiciúla an phoist.

Má tá aois scoir shainordaithe an fhostóra sroichte ag fostaí, tá foráil sa reachtaíocht gur féidir conarthaí ar théarma seasta a ofráil dó, ar an mbonn go bhfuil tosca oibiachtúil ann dó. Bainfidh forálacha   An Achta um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Socraithe) 2003 leis fós

Soláthríonn AN Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre eolas ar do chearta agus do theidlíochtaí faoin reachtaíocht fostaíochta. Chun tuilleadh eolais fai do chonradh fostaíochta agus an aois scoir is féidir leat dul i dteagmháil le Seirbhís Faisnéise agus Custaiméara ag Ló-Ghlao 1890 80 80 90 nó féach workplacerelations.ie.

Know your rights: Medical card and Domiciliary Care Allowance // An Cárta Leighis agus An Liúntas Cúram Baile

Question

I’m getting Domiciliary Care Allowance for my daughter so I was happy to hear that medical card cover was being extended to children who qualify for the payment. The medical card application form seems to require a lot of information that doesn’t appear relevant in this situation. Is there another way to apply?

Answer (June 2017)

You don’t need to complete the medical card application form to get the medical card for your daughter. The medical card for children who qualify for Domiciliary Care Allowance (DCA) isn’t subject to a means test so information about your income is not required.

Instead, you can register your child online by going to the website medicalcard.ie  and clicking on ‘Medical Cards (DCA)’. The site also has a form you can download if you prefer to apply by post.

You will need to provide the following information:

 • Your Personal Public Service (PPS) Number and contact details
 • Your child’s PPS Number and date of birth
 • The name and address of your child’s GP

The website includes a list of GPs who are participating in the scheme. If your GP of choice is accepting applications electronically, your child’s details will be sent to them. If not, you will be emailed a copy of the relevant details, which you can print out and bring to the GP.

Once the GP accepts your child to their GMS patient list, the registration will be finalised by the National Medical Card Unit and a medical card in your child’s name will be sent to you.

If you have questions about the medical card, you can call the information line on Lo-call 1890 252 919.

Ceist

Faighim Liúntas Cúram Baile do m’iníon mar sin bhí áthas orm a chloisteáil go mbeidh clúdach cárta leighis á leathnú amach go páistí atá incháilithe don íocaíocht. Tá go leor eolais ag teastáil ón bhfoirm iarratas don chárta leighis nach dóigh liom é a bhith ábhartha don chás seo. An bhfuil bealach eile chun iarratas a dhéanamh?

Freagra

Ní gá duit an fhoirm iarratais don chárta leighis a chomhlánadh chun an cárta leighis a fháil dod’ iníon. Níl an cárta leighis do leanaí atá incháilithe don Liúntas Cúram Baile (DCA) faoi réir tástála maoine agus mar sin ní theastaíonn eolas faoi d’ioncam.

In ionad sin is féidir leat do pháiste a chlárú ar-líne trí dul ar medicalcard.ie agus gliogáil ar ‘Medical Cards (DCA)’. Más fearr leat iarratas a dhéanamh trí phost, tá foirm le híoslódáil ann freisin.

Caithfidh tú an t-eolas a leanas a sholáthar:

 • D’uimhir PSP agus do shonraí teagmhála
 • Uimhir PSP do pháiste agus a dháta breithe
 • Ainm agus seoladh DG do phaiste

Tá liosta na DG atá páirteach sa scéim ar an láithreán gréasáin. Má ghlacann do DG roghnaithe le hiarratais leictreonacha, seolfar sonraí do pháiste chuige. Mura nglacann, seolfar cóip de na sonraí ábhartha trí ríomhphost chugat. Is féidir leat iad a chur i gcló agus iad a thabhairt don DG.

Nuair a ghlacann an DG le do pháiste ar a liosta SGM, déanfaidh Aonad Náisiúnta na gCártaí leighis an próiseas a chríochnú agus seolfar cárta leighis in ainm do pháiste chugat.

Má bhíonn ceiseanna agat maidir leis n gcárta leighis, is féidir glao a chur ar an líne faisnéise ag Íos-ghlao1890 252 919.

Know your rights: Disabled Person’s Parking Permit // Cárta Páirceála Duine faoi Mhíchumas

Question

Can I use my mother’s Disabled Person’s Parking Permit if I’m doing an errand for her?

Answer (June 2017)

The Disabled Person’s Parking Permit can only be used by the person to whom it is issued. The permit shows the name and photograph of the person it has been issued to and you cannot use it unless that person is with you.

The permit allows the holder of the permit to use the public parking spaces that are specifically assigned for vehicles being used by a person with a disability.

These spaces or parking bays have the wheelchair symbol painted on the ground or have a sign with the wheelchair symbol displayed. Most accessible parking bays are located near amenities such as shops and schools.

Car parking spaces with the wheelchair symbol are usually wider than most other car parking spaces to enable drivers or passengers with a disability to get from their car seat to their wheelchair.

A Disabled Person’s Parking Permit is only issued to a person with a disability. The parking permit can be used by the person with the disability for any vehicle they are travelling in. This means that a person with a disability being driven at different times by different people can bring the parking permit and display it in whichever vehicle they are using.

The Disabled Person’s Parking Permit is administered by the Disabled Drivers Association of Ireland (DDAI) and the Irish Wheelchair Association (IWA). Both organisations provide detailed information on using the Disabled Person’s Parking Permit.

Ceist

An féidir liom Cárta Páirceála Duine faoi Mhíchumas mó mháthar a úsáid má dhéanaim timireacht di?

Freagra

Ní féidir ach an duine arna eisítear an Cárta Páirceála Duine faoi Mhíchumas é a úsáid. Tá ainm agus grianghraf an duine arna eisíodh é ar an gcárta agus mura tusa an duine sin ní féidir leat é a úsáid.

Ligeann an ceadúnas do shealbhóir an cheadúnais áiteanna páirceála atá sainithe d’fheithiclí daoine le míchumas a úsáid.

Bíonn siombail cathaoir rotha péinteáilte ar an talamh na n-áiteanna páirceála seo nó bíonn comharthaí a bhfuil an siombail air le feiceáil. Tá formhór na spásanna inrochtana in aice le háiseanna ar nós siopaí agus scoileanna.

De ghnáth búionn spásanna páirceála a bhfuil an siombail orthu níos leithne ná formhór na spásanna páirceála eile chun ligean do thiománaithe nó dá bpaisinéirí atá faoi mhíchumas dul ó shuíochán a chairr go dtí a gcathaoir rotha.

Ní eisítear Cárta Páirceála Duine faoi Mhíchumas ach do dhaoine a bhfuil míchumas orthu. Is féidir  an ceadúnas pairceála a úsáid le haon fheithicle a dtaistealaíonn siad inti . Ciallaíonn sé seo gur féidir le duine atá faoi mhíchumas atá mar phaisinéir i bhfeithiclí difriúla ag amanna difriúla an ceadúnas páirceála a thabhairt leo agus é a thaispeáint in aon fheithicle a úsáideann sé/sí.

Is é Cumann na dTiománaithe faoi Mhíchumas Éireann (DDAI) agus Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann (IWA) a riarann an ceadúnas páirceála. Tá mionsonraí eolais ag an dá eagraíocht faoin Cárta Páirceála Duine faoi Mhíchumas.

Know your rights: Farm Assist means test // Tástáil acmhainne don Chúnamh Feirme

Question

How is income from different sources assessed for Farm Assist? I do some contracting as well as farming and my spouse works part-time. We have two children.

Answer (April 2017)

The means test for Farm Assist takes into account virtually every type of income you may have but it assesses different income in different ways.

Your income from farming and other self-employment (like contracting) is assessed as the gross income that you or your spouse may be expected to receive, less any expenses you incur to earn that income. From 8 March 2017, €254 of the income each year is disregarded for each of your two children (it would be €381 for a third or subsequent child). 70% of the balance is assessed (it was 100% up to March 2017).

Payments under rural environmental schemes such as GLAS and SAC are assessed separately from other farm income. €2,540 is deducted from the total amount of all these payments each year and 50% of the remainder is disregarded. Expenses incurred in complying with these environmental measures are then deducted and the balance is assessed as means. Income from an occupational pension or leasing of land or milk quotas is assessed in full. Capital (including any property that you do not live in) is assessed using the formula applied to means-tested social welfare payments.

If you have an off-farm job, €20 per day (up to a maximum of €60 per week) is deducted from your assessable weekly earnings and then 60% of the remainder is assessed as weekly means. Your spouse’s income from employment is assessed in the same way. If you have seasonal work, you are assessed on your earnings only during the period you are actually working.

When you apply for Farm Assist, a social welfare inspector will visit you and ask to see various documents. The inspector will then assess the costs incurred in running the farm. You are entitled to receive a copy of this farm income calculation.

You can get detailed information on how farm income is assessed at welfare.ie.

Ceist

Cén chaoi a ndéantar ioncam ó fhoinsí éagsúla a mheasúnú don Chúnamh Feirme? Déanaimse roinnt contraitheoireachta chomh maith leis an bhfeirmeoireacht, agus oibríonn mo chéile go páirtaimseartha. Tá beirt leanaí againn.

Freagra

Glactar san áireamh leis an tástáil acmhainne don Chúnamh Feirme beagnach gach cineál ioncaim a fhéadann bheith agat, ach déantar measúnú inti ar ioncam éagsúil ar bhealaí éagsúla.

Déantar d’ioncam ón bhfeirmeoireacht agus ó fhéinfhostaíocht eile (ar nós na conraitheoireachta) a mheasúnú mar ollioncam a mbeifí ag dúil go bhfaighfeá féin nó do chéile, lúide aon chaiteachais a thabhaíonn tú chun an t-ioncam sin a thuilleamh. Tugtar neamhaird ó 8 Márta 2017 ar aghaidh do €254 den ioncam gach bliain i leith gach duine de do bheirt leanaí (b’ionann é agus €381 i leith an tríú nó aon leanbh ina ndiaidh sin). Déantar 70% den iarmhéid a mheasúnú (b’ionann é agus 100% anuas go dtí Márta 2017).

Déantar íocaíochtaí faoi scéimeanna comhshaoil tuaithe ar nós GLAS agus SAC a mheasúnú ar leithligh ó ioncam feirme eile. Asbhaintear €2,540 de mhéid iomlán na n-íocaíochtaí sin gach bliain, agus tugtar neamhaird ar 50% den fhuílleach. Asbhaintear na caiteachais a thabhaítear chun comhlíonadh leis na bearta comhshaoil sin ansin, agus déantar an t-iarmhéid a mheasúnú mar acmhainn. Déantar an t-ioncam ó phinsean ceirde nó ó léasú talún nó cuótaí bainne a mheasúnú ina iomláine. Déantar an caipiteal (lena n-áirítear réadmhaoin ar bith nach gcónaíonn tú inti) a mheasúnú ach leas a bhaint as an bhfoirmle a cuireadh chun feidhme mar íocaíochtaí leasa shóisialaigh arna dtástáil de réir acmhainne.

Má tá post lasmuigh den fheirm agat, asbhaintear €20 in aghaidh an lae (suas chuig uasmhéid €60 in aghaidh na seachtaine) de do thuillimh sheachtainiúla agus déantar 60% den fhuílleach a mheasúnú ansin mar acmhainn sheachtainiúil. Déantar ioncam do chéile ón bhfostaíocht a mheasúnú ar an mbealach céanna. Má bhíonn obair shéasúrach agat, ní dhéantar measúnú ort ar do thuillimh ach amháin le linn na tréimhse ina n-oibríonn tú go hiarbhír.

Tabharfaidh cigire leasa shóisialaigh cuairt ort nuair a dhéanann tú iarratas ar Chúnamh Feirme, agus iarrfaidh siad chun amharc ar cháipéisí éagsúla. Is amhlaidh a dhéanfaidh an cigire measúnú ansin ar na costais a thabhaítear le reáchtáil na feirme. Bíonn tú i dteideal cóip den ríomh ioncaim feirme sin a fháil.

Is féidir leat eolas mionsonraithe a fháil faoin gcaoi a ndéantar measúnú ar an ioncam feirme ag welfare.ie.

Know your rights: Preparing for retirement // Ag ullmhú chun scor ón obair

Question

I will be retiring from work in 2017 when I reach 65. What do I need to know about pensions and other benefits in retirement?

Answer (March 2017)

When you retire at age 65 you can claim Jobseeker’s Benefit, which is based on your Pay Related Social Insurance (PRSI) contributions. If you do not qualify for Jobseeker’s Benefit, you can claim Jobseeker’s Allowance, which is means-tested.

At age 66, you may be entitled to the State Pension (Contributory). If you do not have enough PRSI contributions, you can apply for a State Pension (Non-Contributory), which is means-tested. You should apply for a State Pension at least three months in advance.

You may have contributed to an occupational pension scheme during your working life or you may have a personal pension arrangement. You need to contact the pension provider to find out exactly what benefits your pension gives you.

If you move from employment to retirement in the course of the year, you should get a PAYE Balancing Statement (P21) from your local tax office at the end of the year. This will trigger a refund if you have paid too much tax.

Your Jobseeker’s Benefit or State Pension and any occupational pension are taxable. However, the tax exemption limits are higher for people aged 65 or over and there are some extra tax credits.

At age 66, you will be exempt from paying PRSI. At age 70, you will pay a reduced Universal Social Charge if your annual income is €60,000 or less.

At age 66, you will also be eligible for a Free Travel Pass and may be eligible for the Household Benefits Package, which consists of a free TV licence and an electricity or gas allowance.

For medical cards and GP visit cards, which are means tested, the income thresholds  are higher for people aged 66 and over. If you are over 70 there is a different means test for the medical card and you can get a GP visit card without an income test.

Ceist

Beidh mé ag scor ón obair i 2017 nuair a shroichim 65.  Céard a theastaím uaim fáil amach faoi phinsin agus sochair eile agus mé ag scor?

Freagra

Nuair a scoireann tú ag aois 65 is féidir leat Sochair Cuardaitheora Poist a éileamh, atá bunaithe ar do ranníocaíochtaí ÁSPC.  Mura gcáilíonn tú do Shochar Cuardaitheora Poist, is féidir leat Liúntas Cuardaitheora Poist a éileamh, agus tá tástáil mhaoine i gceist.

Ag aois 66 d’fhéadfá a bheith i dteideal an Pinsean Stáit (Ranníocach) a fháil.  Mura ndearna tú go leor ranníocaíochtaí ÁSPC, is féidir leat iarratas a dhéanamh arPhinsean Stáit (Neamh-ranníocach) agus déantar tástáil mhaoine air sin. Ba cheart cur isteach ar an bPinsean Stáit ar a laghad trí mhí roimhré.

Seans gur chuir tú le scéim pinsean ceirde le linn do shaoil oibre nó seans go bhfuil socrúchán pearsanta pinsin agat.  Is ceart dul i dteagmháil leis an soláthraí pinsin chun fáil amach cé na sochair bheachta a thabharfas do phinsean duit.

Má bhogann tú ó fhostaíocht go scor le linn na bliana, is féidir leat ráiteas comhardaithe (P21) a iarraidh ó d’oifig chánach áitiúil ag deireadh na bliana. As sin gheobhaidh tú aisíoc má d’íoc tú an iomarca cánach.

Tá do Shochar Cuardaitheora Poist nó Pinsean Stáit agus aon phinsean ceirde eile incháinithe.  Mar sin féin, tá na teorainneacha díolúine cánach níos airde do dhaoine ar 65 nó níos mó iad agus tá roinnt creidiúintí cánacha breise eile.

Ag aois 66, beidh tú díolúine ó ÁSPC a íoc.  Ag aois 70, íocfaidh tú Muirear Sóisialta Uilíoch laghdaithe más é d’ioncam bliantúil €60,000 nó níos lú.

Ag aois 66, beidh tú incháilithe do Phas Saorthaistil agus seans go mbeidh tú incháilithe do Phacáiste Sochar Teaghlaigh, ina n-áirítear ceadúnas teilifíse saor agus an liúntas leictreachais nó liúntas gáis.

Do chártaí leighs agus Cártaí Cuairte LG, a bhfuil tástáil mhaoine i gceist, tá an tairseach ioncaim  níos airde do dhaoine ar aois 66 nó níos mó iad.  Má tá tú níos mó ná 70, tá tástáil mhaoine dhifriúil don chárta leighis agus is féidir leat cárta cuairte LG a fháil gan tástáil ioncaim.

Know Your Rights: Domestic violence // Foréigean baile

Question

My partner has been violent towards me and my children. What can I do to stop this and protect my family?

Answer (February 2017)

If you are concerned about violence in your home, you can contact the Gardaí, who are specially trained to deal with these situations and can offer advice and information. Under the Domestic Violence Act 1996, where there is an order in place, Gardaí have the power to arrest and prosecute a violent family member. There are two main kinds of protection available – a safety order and a barring order.

A safety order is an order of the court which prohibits the violent person with whom you are living from further violence or threats of violence. It does not oblige the person to leave the family home. You can also get a safety order against a person with whom you have had a child, even if you are no longer living with or have never lived with the person. It prohibits them from watching or being near your home.  A safety order can last up to 5 years.

A barring order is an order which requires the person to leave the family home. If you are not married or in a civil partnership, you can get a barring order against a violent partner if you have been living together in an intimate and committed relationship for 6 out of the previous 9 months and if your partner does not own most or all of the house you are living in. A barring order can last up to 3 years.

Both types of order can be renewed by applying for a further order before the previous one has expired.

Others living together can also apply for protection.  For example, a parent can apply for protection against domestic violence by their own child, if the child is over 18.

To get a barring order or a safety order, you must apply to the District Court. While you are waiting for the court to hear your application, the court can give you an immediate order, called a protection order. The protection order has the same effect as a safety order. In exceptional circumstances the court can grant an interim barring order. This is an immediate order, requiring the violent person to leave the family home.

Question
My partner has been violent towards me and my children. What can I do to stop this and protect my family?

Answer
If you are concerned about violence in your home, you can contact the Gardaí, who are specially trained to deal with these situations and can offer advice and information. Under the Domestic Violence Act 1996, where there is an order in place, Gardaí have the power to arrest and prosecute a violent family member. There are two main kinds of protection available – a safety order and a barring order.

A safety order is an order of the court which prohibits the violent person with whom you are living from further violence or threats of violence. It does not oblige the person to leave the family home. You can also get a safety order against a person with whom you have had a child, even if you are no longer living with or have never lived with the person. It prohibits them from watching or being near your home.  A safety order can last up to 5 years.

A barring order is an order which requires the person to leave the family home. If you are not married or in a civil partnership, you can get a barring order against a violent partner if you have been living together in an intimate and committed relationship for 6 out of the previous 9 months and if your partner does not own most or all of the house you are living in. A barring order can last up to 3 years.

Both types of order can be renewed by applying for a further order before the previous one has expired.

Others living together can also apply for protection.  For example, a parent can apply for protection against domestic violence by their own child, if the child is over 18.

To get a barring order or a safety order, you must apply to the District Court. While you are waiting for the court to hear your application, the court can give you an immediate order, called a protection order. The protection order has the same effect as a safety order. In exceptional circumstances the court can grant an interim barring order. This is an immediate order, requiring the violent person to leave the family home.

Know Your Rights: Carers and free travel // Cúramóirí agus saorthaisteal

Question

I care full-time for a relative with a disability and I have applied for Carer’s Allowance. Although I am not yet aged 66 would I be entitled to a free travel pass, if I qualify for this allowance?

Answer (February 2017)

Everyone aged 66 and over living permanently in the State is entitled to the Free Travel Scheme. If you are under age 66 and registered for a Public Services Card, you will be awarded free travel with your Carer’s Allowance. You will be issued with a new Public Services Card which will also be your Free Travel Card. The card will have “F-T” printed in a yellow octagon in the top left-hand corner.

If you have not yet registered for the Public Services Card, you will be asked to register before your Free Travel Card issues to you.

The Public Services Card allows people to access a range of government services and payments and it will eventually replace the Free Travel Pass. In order to keep your entitlement to Free Travel, you must register for the Public Services Card when requested to do so by the Department of Social Protection. Your entitlement to Free Travel will be disallowed or withdrawn if you don’t register.

You must show your Public Services Card to the travel operator when you are travelling on public transport. (In some cases you may be asked to scan your Public Services Card. However, not all transport operators have this facility.)

Note that people under 66 getting PRSI-based Carer’s Benefit are not entitled to a Free Travel Card.

If you are living with the person you care for, you may also be entitled to the Household Benefits Package, which includes an electricity or gas allowance as well as a free TV licence.  Only one person in a household can qualify for the package at any time.

Ceist

Tugaim cúram go lánaimseartha do ghaol le míchumas agus chuir mé isteach ar an Liúntas Cúramóra.  Cé nach bhfuilim 66 an mbeinn i dteideal ar phas saorthaistil, má cháilím don liúntas seo?

Freagra

Tá gach duine ar 66 iad agus a bhfuil cónaí sa Stát go buan i dteideal ar an Scéim Shaorthaistil.  Má tá tú faoi 66 agus cláraithe don Chárta Seirbhísí Poiblí, bronngar saorthaisteal ort le do Liúntas Cúramóra.  Eiseofar thú le Cárta Seirbhísí Poiblí nua agus is Cárta Saorthaistil é seo freisin.  Beidh “F-T” scriofa ar ochtagán buí sa chúinne ar an mbarr ar thaobh na láimhe clé.

Mura gcláraigh tú don Chárta Seirbhísí Poiblí fós, iarrfar ort clárú sula dtugtar Cárta Saorthaistil duit.

Cuireann an Cárta Seirbhísí Poiblí ar chumas daoine rochtain ar raon seirbhísí rialtais agus íocaíochtaí rialtais agus tiocfaidh sé in áit an Pas Saorthaistil.  Chun do theidlíocht Saor Thaisteal a choinnigh, caithfidh tú clárú le haghaidh Cárta Seirbhísí Poiblí nuair iarrann an Roinn Coimirce Sóisialaí ort é a dhéanamh.  Mura gcláraíonn tú, beidh do theidlíocht Saor Thaisteal dícheadaithe nó aistarraingthe.

Caithfidh tú do Chárta Seirbhísí Poiblí a thaispeáint don oibreoir taistil agus tú ag taisteal ar iompar poiblí. (I gcásanna áirithe, iarrtar ort do Chárta Seirbhísí Poiblí a scanadh,  áfach níl an áis seo ag gach oibreoir um iompar.)

Tabhair faoi dear nach bhfuil daoine faoi 66 ag fáil an Sochar Cúramóra bunaithe ar ÁSPC i dteideal ar Chárta Saorthaistil.

Má tá tú i do chónaí le duine a dtugann tú cúram dó/di, seans go bhfuil tú i dteideal ar an bPacáiste Sochar Teaghlaigh, ina n-áirítear liúntas leictreachais nó gáis chomh maith le ceadúnas teilifíse saor in aisce.   Ní féidir ach le duine amháin sa teach cáiliú don phacáiste ag am ar bith.

Know Your Rights: Importing a car into Ireland // Carr a iompórtáil go hÉirinn

Question

What are the rules about buying a car in the UK and bringing it back to Ireland?

Answer (February 2017)

In general, all vehicles brought into Ireland are subject to Vehicle Registration Tax (VRT) and must be registered. If you have imported a vehicle, you must pay VRT and receive the vehicle’s registration certificate showing that you have paid VRT.

If you live abroad and are moving to live in Ireland, you may be eligible for a VRT exemption. Even if you are not required to pay VRT, you must still register your vehicle when you move to Ireland. In certain cases, foreign-registered vehicles may be imported into Ireland temporarily by a non-resident without the requirement to pay VRT or register the vehicle.

You register the car and pay the VRT at a National Car Testing Service (NCTS) centre. You can get an estimate of the VRT due from the Revenue Vehicle Registration Online Enquiry System.

When you register and pay the VRT, a registration number will be assigned to your car. You can obtain vehicle registration plates from the NCTS centre or from any motor factor.

If you are importing a new car from another EU state, you have to pay VAT (Value Added Tax), usually when registering the car. If you are importing a new or second- hand car from outside the EU, VAT (and customs duty) is payable.

If your vehicle is 4 years old or more, it will have to go through the National Car Test (NCT) immediately.

Further information is available in the Revenue guide to VRT and on revenue.ie.

Ceist

Cad iad na rialacha a bhaineann le carr a cheannach sa Ríocht Aontaithe agus é a thabhairt ar ais go hÉirinn?

Freagra

Go ginearálta, bíonn gach feithicil a iompórtáiltear isteach go hÉirinn faoi réir Cáin Chláraithe Feithiclí (CCF) agus ní mór iad a chlárú. Má tá feithicil iompórtáilte agat, ní mór duit CCF a íoc agus an teastas Cláraithe feithicle don fheithicil a fháil a thaispeánann go bhfuil CCF íoctha agat.

Má tá tú i do chónaí thar lear agus go bhfuil tú ag bogadh go hÉirinn, seans go bhfuil i dteideal ar dhíolúine ó CCF.   Fiú mura gá duit CCF a íoc, ní mór duit d’fheithicil a chlárú nuair a thagann tú go hÉirinn.  I roinnt cásanna, is féidir le neamhchónaitheoir feithiclí a cláraíodh i dtír iasachta a thabhairt isteach go hÉirinn gan an gá CCF a íoc nó an fheithicil a chlárú.

Cláraíonn tú an carr agus íocann tú an CCF ag Ionad Tástáil Náisiúnta Carranna.  Is féidir leat meastachán den Cháin Chláraithe Feithiclí dlite a fháil ó Chóras Fiosrúcháin ar Líne um Chlárú Feithiclí.

Nuair a chláraíonn tú agus a íocann tú an CCF, tugtar uimhir chlárúcháin do do charr.  Is féidir leat plátaí cláraithe feithicle a fháil ón ionad STNC nó ag aon siopa earraí cairr.

Má tá tú ag iompórtáil carr nua ó stát AE eile, ní mór duit an CBL (Cáin Bhreisluacha) a íoc, de ghnáth agus tú ag clárú an chairr.   Má tá tú ag iompórtáil carr nua nó carr dara láimhe ó thír taobh amuigh den AE, tá CBL (agus dleacht chustaim) iníoctha.

Má tá d’fheithicil 4 bliana d’aois nó níos mór, rachaidh sé trid an Tástáil Carranna Náisiúnta láithreach.

Chun eolas breise a fháil téigh chuig treoir don CCF agus revenue.ie.

Know Your Rights: Family Income Supplement and student grants // Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh agus Deontais do Mhic Léinn

Question

My wife and I are applying for the Family Income Supplement (FIS) for our family of two children.  We are unsure about what income is included in the means test for this payment. For example, will my wife’s student grant be included?

Answer (February 2017)

Family Income Supplement (FIS) is a weekly tax-free payment for families, including one-parent families, at work on low pay.  The combined income of a couple (married, in a civil partnership or cohabiting) is taken into account when your means are assessed for FIS. Income from any source, including a student grant, is assessed in the means test. However, the following payments are not counted as family income:

Capital is not assessed. This includes property you own, bank accounts and cars. However, bank accounts may be checked for other income sources and income derived from the use of a car that you own may be assessed (for example as a taxi).

The main items counted as income are a couple’s  assessable earnings, any extra earned in employment (such as pay for overtime, bonuses, allowances or commission), income from self-employment, occupational pensions, social welfare payments (apart from those listed above), income from carer’s payments or rental income from the letting of property or land.

Ceist

Tá mo bhean chéile agus mé féin ag cur isteach ar an  bhForlíonadh Ioncaim Teaghlaigh dár gclann – beirt pháistí. Nílimid cinnte cén ioncam atá curtha san áireamh sa tástáil mhaoine don íocaíocht.  Mar shampla, an mbeidh deontas mac léinn mo mhná céile curtha san áireamh?

Freagra

Íocaíocht sheachtainiúil saor ó cháin é an Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh (FIT) atá ar fáil do theaghlaigh, teaghlach le tuismitheoir amháin san áireamh, ag obair ar phá íseal.  Cuitear san áireamh ioncam iomlán an lánúin (pósta, i bpáirtíocht shibhialta nó ag comhchónaí) san áireamh agus do mhaoin á mheas don FIT.  Meastar aon ioncam ó acmhainn ar bith, deontas mac léinn san áireamh, sa tástáil mhaoine.  Mar sin féin, níl na híocaíochtaí seo a leanas curtha san áireamh mar ioncam teaghlaigh:

Ní mheastar caipitil.  Áirítear leis seo réadmaoin, cuntais bainc agus caranna i do sheilbh.  Mar sin féin, is féidir cuntais bainc a sheiceáil d’acmhainní ioncaim eile agus ioncam ag síolrú ó úsáid cairr i do sheilbh a mheas ( mar shampla, tacsaí).

Is iad na príomhmhíreanna a chuirtear san áireamh mar thuilleamh inrochtana an lánúin  ná, aon ioncam breise tuillte i bhfostaíocht ( cuir i gcás, pá as ragobair, bónais, liúntais nó coimisiún), ioncam as féinfhostaíocht, pinsin cheirde, íocaíochtaí leasa shóisialaigh (seachas iad siúd liostaithe thuas), ioncam ó íocaíochtaí cúramóra nó ioncam cíosa ó áitreabh nó talamh a ligean amach ar cíos.

Know your rights: Replacing lead pipes // Píobáin luaidhe a ionadú

Question

We think that the water pipes in our house are made of lead and pose a risk to our health. We can’t afford to spend a lot on replacing them. Can we get a grant?

Answer  (October 2016)

The local authorities administer a means-tested grant scheme to help low-income households with the cost of replacing lead pipes and fittings.

You will need to provide evidence of your household’s income when applying to the local authority for the grant.

 • If your income is below €50,000 a year, you may get a grant of up to 80% of the cost, up to a maximum of €4,000
 • If your income is between €50,001 and €75,000, you may get up to 50%, up to a maximum of €2,500

You must own the dwelling and live in it as your principal private residence (your main home). You must get the remedial work done before applying for the grant.

The contractor who does the work must give you the following: a current tax clearance certificate; itemised receipts; written confirmation that materials used are of appropriate quality and written confirmation that a proper standard of workmanship has been applied.

You must also get evidence of a risk of lead contamination in your home. This can either be:

 • A letter from your water supplier, advising that your water system is likely to contain lead pipes and fittings, or
 • A certificate from an accredited laboratory, showing that the amount of lead in your water supply is over the statutory limit

You will need to enclose all these documents with your grant application.

Read more on housing.gov.ie.

Ceist

Ceapaimid go bhfuil na píobáin uisce inár dteach déanta de luaidhe agus go gcruthaíonn siad baol dár sláinte. Níl sé d’acmhainn agat go leor airgid a chaitheamh ar na píobáin a ionadú. An féidir linn deontas a fháil?

Freagra

Riarann na húdaráis áitiúla scéim deontais ar a ndéantar tástáil mhaoine chun cabhrú le teaghlaigh ísealioncaim íoc as an gcostas a bhíonn ar phíobáin agus feistis a ionadú.

Beidh ort fianaise a sholáthar i leith ioncam do theaghlaigh nuair a dhéanann tú iarratas ar an údarás áitiúil don deontas.

 • Má tá d’ioncam faoi bhun €50,000 sa bhliain, féadfaidh tú deontas a fháil a mhéid le 80% den chostas, a mhéid le €4,000
 • Má tá d’ioncam idir €50,001 agus €75,000 sa bhliain, féadfaidh tú deontas a fháil a mhéid le 50% den chostas, a mhéid le €2,500

Ní mór go bhfuil an áit chónaithe faoi d’úinéireacht agus caithfidh tú cónaí ann mar d’áit chónaithe phríomha (do phríomhtheach cónaithe). Ní mór go ndéantar an obair dheisiúcháin sula ndéanann tú iarratas ar an deontas.

Caithfidh an conraitheoir a dhéanann an obair an méid a leanas a thabhairt duit: deimhniú imréitigh cánach reatha; fáltais miondealaithe; deimhniú scríofa go mbaineann na hábhair a úsáidtear an cháilíocht chuí amach agus deimhniú scríofa gur cuireadh caighdeán cuí saoirseachta i bhfeidhm.

Caithfidh tú fianaise a fháil, chomh maith, i leith riosca i leith éilliú luaidhe i do theach. D’fhéadfadh an méid a leanas a bheith i gceist leis seo:

 • Litir ó do sholáthraí uisce a chuireann in iúl gur dóchúil go gcuimsítear i do chóras uisce píobáin agus feistis luaidhe, nó
 • Deimhniú ó shaotharlann chreidiúnaithe a thaispeánann go bhfuil an méid luaidhe i do sholáthar uisce os cionn na teorann reachtúla

Beidh ort na deimhnithe uile seo a chur faoi iamh le d’iarratas ar an deontas.

Féadfaidh tú tuilleadh a léamh faoi ar housing.gov.ie.