Know Your Rights: Replacing lead pipes // Piopáin nua a chur in ionad Píopáin luaidhe

Question

Can we get a grant to replace lead water pipes in our house?

Answer (September 2017)

The local authorities administer a means-tested grant scheme to help low-income households with the cost of replacing lead pipes and fittings.

If your income is below €50,000 a year, you may get a grant of up to 80% of the cost, up to a maximum of €4,000. If your income is between €50,001 and €75,000, you may get up to 50%, up to a maximum of €2,500. You will need to provide evidence of your household’s income when applying to the local authority for the grant.

You must own the premises and live in it as your principal private residence (your main home). You must get the remedial work done before applying for the grant, and it must cost at least €200.

You must have evidence of a risk of lead contamination in your home. This can either be:

 • A letter from your water supplier (Irish Water or a group water scheme), advising that your water system probably contains lead pipes and fittings, or
 • A recent certificate from an accredited laboratory, showing that the level of lead in your water supply is higher than the legal limit

The contractor who does the work must give you the following: a current tax clearance certificate; itemised receipts; written confirmation that the works carried out and the materials used are of an appropriate quality and standard.

You will need to enclose all these documents with your grant application.

If you are an Irish Water customer and you plan to replace your lead piping, you must first apply for Irish Water’s Customer Opt-in Lead Pipe Replacement Scheme.

You may be able to get some tax relief under the Home Renovation Incentive (HRI) scheme even if you get a grant to replace your lead piping – see revenue.ie.

Ceist

An féidir linn deontas a fháil chun píopáin uisce luaidhe a athru inár dteach?

Freagra

Riarann na húdaráis áitiúla scéim deontais atá faoi thástáil mhaoine mar chabhair do theaghlaigh atá ar ioncam íseal leis an gcostas píobáin agus feistis luaidhe a athrú.

Má ta d’ioncam faoi bhun €50,000 in aghaidh na bliana, féadfaidh tú deontas suas go 80% an chostais a fháil , suas go huasmhéid €4,000. Má ta d’ioncam idir €50,001 agus €75,000, féadfaidh tú  50% a fháil, suas go huasmhéid €2,500. Ní mór duit fianaise ar ioncam do theaghlaigh a thabhairt nuair a dhéanann tú iarratas ar an deontas  leis an údarás áitiúil.

Ní mór go bhfuil an áit chónaithe faoi d’úinéireacht agus caithfidh tú cónaí ann mar d’áit chónaithe phríomha. (do phríomhtheach). Ní mór go ndéantar an obair dheisiúcháin sula ndéanann tú iarratas ar an deontas agus ní mór go mbeadh costas €200 ar a laghad air.

Caithfidh tú fianaise a sholáthar, chomh maith, i leith riosca i leith éilliú luaidhe i do theach. I measc na fianaise atá inghlactha, tá an méid a leanas:

 • Foirm fógra ó do sholáthraí uisce (uisce Éireann nó scéim ghrúpa uisce) a chuireann in iúl gur dóchúil go gcuimseofar i do chóras uisce píobáin agus feistis luaidhe nó
 • Deimhniú saotharlainne creidiúnaithe a eisíodh le déanaí, a léiríonn go bhfuil an leibhéal luaidhe i do sholáthar uisce níos airde ná an teorann dlíthiúil

Ní mór don chonraithóir a dhéanann an obair an méid a leanas a thabhairt duit: deimhniu imréitigh cánach reatha; admhálacha miondealaithe: deimhniú i scríbhinn go bhfuil na hoibreacha a rinneadh agus na hábhair a úsáideadh ar an gcáilíocht chuí agus ar an gcaighdeán cuí.

Ní mór duit na cáipéisí seo go léir a chur le d’iarratas ar dheontas.

Féadfaidh tú roinnt faoisimh cánach a fháil faoin scéim Dreasachta Athchóirithe Tí fiú ma fháigheann deontas chun do phíobáin luaidhe a athrú – féach revenue.ie.

Know Your Rights: Small Claims Procedure // Nós imeachta Eorpach um éilimh bheaga

Question

I am not happy with work that a builder did on my house and will have to pay for someone else to finish the job properly. What can I do to recoup the additional expense?

Answer (August 2017)

If your original builder is unwilling to compensate you, you may be able to pursue a claim against the builder through the Small Claims Procedure. The aim of this procedure is to provide an inexpensive, fast and easy way for consumers to resolve disputes without needing to employ a solicitor. The maximum amount you can claim is €2,000. The small claims service is provided through local District Court offices.

Anyone who has purchased goods or services for private use from someone selling them in the course of business may submit a claim using the Small Claims Procedure. You can make claims for faulty goods or bad workmanship, for minor damage to property, and for the non-return of rent deposits for certain kinds of rented properties, for example, a holiday home. Businesses involved in disputes with other businesses can also use the Small Claims Procedure.

To make a claim, you complete an application form which you can download from the Small Claims Procedure section of courts.ie or get from the Small Claims Registrar at the District Court office. Make sure you use the correct name and address of the person or company you want to make the claim against. The completed form and a fee of €25 should be lodged with the Small Claims Registrar. You can also apply online at the Courts Service Online website, csol.ie.

The Registrar sends a copy of your application to the person you are making the claim against. If the other party does not reply within 15 days of receiving your application, your claim will be automatically treated as undisputed and you can apply for a court order in your favour. If your claim is disputed, the Registrar will contact you and let you have a copy of the reasons why the other party is disputing your claim. The Registrar will try to negotiate a settlement to the dispute. If no settlement can be reached, the matter is then set for a court hearing in the District Court.

Ceist

Níl mé sásta leis an obair a rinne tógálaí ar mo theach agus ní mór dom íoc as duine eile chun an jab a chríochnú i gceart. Cad is féidir liom a dhéanamh chun an costas breise a aisghabháil?

Freagra

Mura bhfuil do chéad tógálaí sásta  tú a chúiteamh, féadfaidh tú a bheith in ann éileamh a dhéanamh i gcoinne an tógálaí tríd an Nós Imeachta um Éilimh Bheaga. Is é aidhm an nós imeachta seo bealach saor, scioptha agus éasca a sholáthar do thomhaltóirí díospóidí a réiteach gan aturnae a fhostú. Is é €2,000 an t-uasmhéid is féidir leat éileamh. Soláthraítear an tseirbhís éilimh bheaga trí oifigí áitiúla na Cúirte Dúiche.

Féadfaidh duine ar bith a cheannaigh earraí nó seirbhísí i gcomhair úsáid phríobháideach ó dhuine a dhíolann iad i gcúrsa gnó éileamh a chur isteach ag baint úsáide as an Nós Imeachta um Éilimh Bheaga. Is féidir leat éilimh a dhéanamh ar earraí lochtacha nó ar drochshaoirseacht, i gcás damáiste a rinneadh ar réadmhaoin, agus chun earlais cíosa neamhaisíoctha le haghaidh cineálacha áirithe réadmhaoine ar cíos, mar shampla, teach saoire. Is féidir le gnólachtaí a bhfuil baint acu i ndíospóidí le gnólachthaí eile an Nós Imeachta um Éilimh Bheaga a úsáid freisin.

Chun éileamh a dhéanamh, comhlánaigh tú foirm iarratais ar féidir leat é a íoslódáil ón Rannóg Nós Imeachta Éilimh Bheaga de courts.ie nó í a fháil ón gCláraitheoir na nÉileamh Beag in oifig na Cúirte Dúiche. Cinntigh go n-úsáideann tú ainm agus seoladh ceart an duine nó na cuideachta ar mhaith leat an t-éileamh a dhéanamh ina choinne. Ba chóir an fhoirm chomhlánaithe agus táille €25 a thaisceadh le Cláraitheoir na nÉieaimh Beaga. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar líne freisin ar Láithreán Gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna Ar Líne, csol.ie.

Cuirfidh an Cláraitheoir cóip de d’iarratas chuig an duine a bhfuil tú ag déanamh an éilimh ina choinne. Mura dtugann an páirtí eile freagra laistigh de 15 lá ó d’iarratas a fháil, déileálfar go huathoibríoch ar d’éileamh mar éileamh gan cheistiú agus féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar ordú cúirte ar do shon. Má tá díospóid ar d’éileamh, déanfaidh an Cláraitheoir teagmháil leat agus tabharfaidh sé cóip duit de na cúiseanna a bhfuil an páirtí eile ag cur in aghaidh d’éilimh. Déanfaidh an Cláraitheoir iarracht socrú a dhéanamh ar an díospóid. Mura féidir teacht ar shocraíocht, atreoraítear an cheist ansin d’éisteacht cúirte sa Chúirt Dúiche.

Know Your Rights: Better Energy Homes Scheme // Scéim um Thithe Fuinnimh níos Fearr

Question

Our heating bills are quite high because our house is difficult to heat. Is there a grant available to improve the insulation?

Answer (October 2017)

The Better Energy Homes Scheme provides grants to homeowners to improve energy efficiency in their homes. It is also available to landlords and owners of more than one property. The Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) administers the scheme.

You can use the Home Energy Self Survey on the SEAI website to identify areas in your home that could be improved to increase energy efficiency. You can also get a Building Energy Rating (BER) done if you are uncertain about your energy-saving options or what work to get done first.

Grants are available for roof insulation, wall insulation, upgrade of heating controls, high-efficiency boiler installation and solar heating. You can also get a grant to have a BER done after the energy-saving work is carried out.

To qualify for a grant, you must: own a dwelling built before 2006; use a contractor from SEAI’s registered list; use newly fitted materials and products; have work done that complies with the required standards; have a BER carried out after the works are done and use a BER assessor from SEAI’s National Register. You must have grant approval before you buy materials or start work.

Grants for qualifying measures range from a maximum of €300 for attic or cavity wall insulation to a maximum of €4,500 for external wall insulation on a detached house. Grants are paid after the work is completed and you have paid your contractor.

If you get three qualifying measures done, a bonus of €300 is payable on top of the grants. (A BER doesn’t count as a measure for this bonus.) A further €100 is payable on completion of a fourth measure. See seai.ie for full details of grants and bonuses.

If you are also claiming a tax credit under the Home Renovation Incentive, the amount of expenditure that qualifies for the credit will be reduced. You can contact SEAI at 1850 927 000 or info@betterenergyhomes.ie.

Ceist

Tá ár billí teasa sách ard go leor toisc go bhfuil sé deacair ár dteach a théamh. An bhfuil deontas ar fáil chun an insliú a fheabhsú? is difficult to heat. Is there a grant available to improve the insulation?

Freagra

Soláthraíonn an Scéim um Thithe Fuinnimh níos Fearr deontais d’úinéirí tí chun éifeachtacht fuinnimh a fheabhsú ina gcuid tithe. Is féidir le tiarnaí talún agus le h-úinéirí a bhfuil níos mó ná teach amháin acu iarratas a dhéanamh ar dheontas faoin scéim freisin. Is é Údarás Fuinneamh Inmharthana Éireann (ÚFIÉ) a riarann an scéim.

Is féidir leat Féinsuirbhé Baile a dhéanamh chun réimsí a aithint i do theach a bhféadfaí feabhas a chur orthu chun éifeachtacht fuinnimh a fheabhsú.Is féidir leat Rátáil Fuinnimh an Fhoirgnimh (BER) a dhéanamh ar do theach má bhíonn tú eiginnte maidir le do roghanna sábhála fuinnimh nó maidir le cen obair a bhéidh le déanamh ar dtús.

Is féidir deontas a fháil d’insliú don díon, insliú balla, uasghrádú ar rialtáin teasa, athsholáthar ar choire ardéifeachtachta agus griantéamh. Is féidir deontas a fháil freisin chun Rátáil Fuinnimh an Fhoirgnimh (BER) a dhéanamh tar éis a ndéantar an obair choigilte fuinnimh

Chun bheith cáilithe don deontas, ní mór duit; d’áitreabh féin bheith agat ó 2006 i leith, conraitheoirí ó liosta cláraithe SEAI a úsáid, ábhair agus táirgí nuachóirithe a úsáid, obair bheith déanta a thagann leis an gcaighdeán cuí, Rátáil Fuinnimh an Fhoirgnimh bheith déanta tar éis an obair a chríochnú agus measúnóir RFF ó Chlár Náisiúnta Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) a úsáid chuige. Ní mór an deontas bheith ceadaithe roimh duit ábhair a cheannach ná aon obair a thosú.

Bíonn na deontais a bhronntar le haghaidh bearta cáilitheacha ar fáil idir uasmhéid €300 ar insliú cuasbhalla is áiléir agus uasmhéid €4,500 ar insliú balla seachtrach tí scoite. Bronntar deontais tar éis an obair a theacht chun críche agus tar éis do chonraitheoir féin a íoc.

Tá bónas €300 iníoctha nuair atá 3 bheart incháilithe curtha i gcrích ar theach, agus tá €100 breise iníoctha nuair a chuirtear an 4ú beart i gcrích.If you get three qualifying measures done, a bonus of €300 is payable on top of the grants. (Ní chuirtear BER san áireamh mar bheart le haghaidh an bhónais á ríomh.) A further Tá €100 eile iníoctha nuair a chuirfear an ceathrú beart i gcrích. Féach seai.ie chun na sonraí go léir maidir le deontais agus bónais a fháil.

Má tá creidmheas cánach á éileamh agat faoin Dreasacht Athchóirithe Tí, déanfar an méid caiteachais atá incháilithe le haghaidh creidmheas a laghdú. Is feidir leat teagmháil a dhéanamh ar SEAI at 1850 927 000 or info@betterenergyhomes.ie.

Know Your Rights: Benefits for carers // Sochair do chúramóirí

Question

I will need to take time out from work to provide full-time care for my father. What is available for people in my situation?

Answer (September 2017)

There are several entitlements available to you. In order for you to qualify, the person you are caring for (your father) must be in need of full-time care and attention.

If you are working at present and will be taking time off to care, you may be eligible for carer’s leave of up to 2 years. You must have worked for your employer for a continuous period of 12 months to qualify for this leave.

While you are on carer’s leave, you are entitled to get credited social insurance contributions to maintain your PRSI record.

You are entitled to annual leave and public holidays in respect of the first 13 weeks of carer’s leave. Your employer cannot dismiss you or victimise you for exercising your right to carer’s leave.

You may also be entitled to Carer’s Benefit from the Department of Employment Affairs and Social Protection, if you have enough PRSI contributions to qualify.

If you do not qualify for Carer’s Benefit, you may qualify for a means-tested Carer’s Allowance. If you get Carer’s Allowance, you may be entitled to a Free Travel Pass. If you live with the person you are caring for, you may also qualify for the Household Benefits Package.

There is also an annual Carer’s Support Grant of €1,700, formerly known as the Respite Care Grant, which is paid to full-time carers in June each year. Even if you are not getting any other social welfare payment, you can qualify for this grant if you fulfil the conditions.

Ceist

Caithfidh mé am a ghlacadh as an obair chun cúram lánaimseartha a sholáthar do m’athair. Cad atá ar fáil do dhaoine ar nó mise?

Freagra

Tá roinnt teidlíochtaí ar fáil duit. Chun bheith incháilithe, caithfidh cúram agus aire lánaimseartha a bheith de dhíth ar an duine a bhfuil tú ag tabhairt aire dó (d’athair).

Má tá tú ag obair i láthair na huaire agus beidh tú ag glach adh ama ón obair chun cúram a thabhairt, féadfaidh tú bheith incháilithe le haghaidh saoire chúramóra ar feadh suas go 2 bhliain. Ní mór duit  a bheith ag obair dod’ fhostóir ar feadh tréimhse leanúnach de 12 mhí chun bheith incáilithe don tsaoire seo.

Nuair atá tú ar shaoire cúramóra, tá tú i dteideal ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh creidiúnaithe chun do thaifead ÁSPC a choimeád.

Tá tú i dteideal saoire bhliantúla agus laethanta saoire poiblí i leith na chéad 13 seachtaine de shaoire cúramóra. Ní féidir le d’fhostóir tú a fhoirceannadh ​​nó a íospartú as ucht do cheart saoire cúramóra a ghlacadh.

B’fhéidir go mbeadh tú i dteideal Sochar Cúramóra ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, má tá go leor ranníocaíochtaí ÁSPC agat chun cáiliú.

Mura bhfuil tú incháilithe do Shochar Cúramóra, d’fhéadfá bheith incháilithe le haghaidh Liúntas Cúramóra faoi thástáil mhaoine. Má fhaigheann tú Liúntas Cúramóra, b’fhéidir go mbeadh tú i dteideal Pas Saorthaistil. Má tá cónaí ort leis an duine a bhfuil tú ag tabhairt aire dó, d’fhéadfá cáiliú freisin don Phacáiste Sochair Teaghlaigh.

Tá Deontas Tacaíochta do Chúramóirí bliantúil ann de €1,700, ar a dtugadh an Deontas Cúraim Faoisimh roimhe seo), a íoctar le cúramóirí lánaimseartha i mí an Mheithimh gach bliain. Fiú mura bhfuil aon íocaíocht leasa shóisialaigh eile á fáil agat, is féidir leat cáiliú don deontas seo má chomhlíonann tú na coinníollacha.

Know Your Rights: Flu vaccination // Flu vaccination

Question

I have been recommended to get a flu vaccination. Can I get it for free?

Answer (September 2017)

Influenza, usually known as the flu, is highly infectious and anyone can get it. However some groups are at greater risk of complications if they get the flu. This includes people over the age of 65, pregnant women and people who have a chronic medical condition.

The flu vaccine can help protect you from getting the flu. The flu virus changes every year and this is why there is a new vaccine each year. Vaccination is strongly recommended if you:

 • Are aged 65 and over
 • Have a long-term medical condition such as diabetes, heart, kidney, liver, lung or neurological disease
 • Have an impaired immune system due to disease or treatment
 • Have a body mass index (BMI) over 40
 • Are pregnant
 • Live in a nursing home or other long-stay institution
 • Are a carer or a healthcare worker
 • Have regular contact with poultry, water fowl or pigs

You can get the vaccine from your GP (family doctor) or pharmacist. Children can get the vaccine from a GP.

The vaccine itself is free of charge if you are in one of the recommended groups.

However, doctors and pharmacists may charge a consultation fee when they give you the vaccine.

If you have a medical card or GP visit card, you can get the vaccine without being charged a consultation fee.

Ceist

Moladh dom vacsaíniú fliú a fháil. An féidir liom é a fháil saor in aisce?

Freagra

Tá an fhliú, thar a bheith tógálach agus is féidir le duine ar bith é a fháil. Mar sin féin, tá roinnt grúpaí i mbaol aimhréide má fhaigheann siad an fhliú. Áirítear leis seo daoine os cionn 65 bliana d’aois, mná torracha agus daoine a bhfuil riocht míochaine ainsealach acu.

Féadfaidh an vacsaín fliú tú a chosaint ón  bhfhiú a fháil. Athraíonn an víreas fliú gach bliain agus is é seo an fáth go bhfuil vacsaín nua ann gach bliain. Moltar vacsaíniú go láidir má:

 • Tá tú 65 bliana d’aois nó níos sine
 • Tá riocht leighis fadtéarmach ar nós diaibéiteas, riocht croí, riocht duáin, riocht ae, riocht scamhóige nó galar néareolaíoch
 • Tá córas imdhíonachta lagaithe dae bharr galair nó cóireála agat
 • Tá innéacs corpmhaise (BMI) os cionn 40 agat
 • Tá tú ag iompar clainne
 • Tá cónaí ort i dteach altranais nó in institiúid fadchónaithe eile
 • Tá tú i do chúramóir nó oibrí cúraim sláinte
 • Bhíonn teagmháil rialta agat le héanlaithe, le héanlaithe uisce nó le muca

Is féidir leat an vacsaín a fháil ó do GP (dochtúir teaghlaigh) nó ó do phoitigéir. Is féidir le páistí an vacsaín a fháil ó dhochtúir teaghlaigh.

Tá an vacsaín féin saor in aisce másduine de na grúpaí molta tú.

Mar sin féin, féadfaidh dochtúirí agus poitigéirí táille comhairliúcháin a ghearradh nuair a thugann siad an vacsaín duit.

Má tá cárta leighis nó cárta cuairte dochtúra agat, is féidir leat an vacsaín a fháil gan táille comhairliúcháin a bheith dearrtha ort.

Know Your Rights: Student grant appeals // Achomhairc ar dheontais do mhic léinn

Question

I’ve applied for a student grant to start a college course this year but I didn’t get the grant I was expecting. What can I do?

Answer

Applications for the Student Grant Scheme are processed by Student Universal Support Ireland (SUSI). If you are not happy with the outcome of your application, you can ask SUSI to review the decision if there has been a change in your circumstances or if you think your household income wasn’t assessed correctly. You can also request a review if you think you should get a special rate of grant or if you think there was an error in assessing the distance between your home and college (which affects whether you get an adjacent or non-adjacent rate).

You can request a review by using the online form on the website susi.ie.

You can also make an appeal to SUSI if you are not happy with your final grant decision or if you request a review and are not satisfied with the outcome. You must make the appeal within 30 days of the original grant decision. This deadline may be extended by a further 30 days if the Appeals Officer accepts that you have reasonable cause.

To appeal, you complete the form, available at susi.ie, explaining why you think SUSI applied the rules incorrectly. The Appeals Officer will notify you of the outcome within 30 days.

If your appeal is turned down you can submit a further appeal to the independent Student Grants Appeals Board, outlining why you believe the scheme has not been interpreted correctly in your case. When you get the written decision of the SUSI Appeals Officer it will include information on how to submit an appeal to the Student Grants Appeals Board.

The Board has 60 days to decide on your appeal and will write to you to let you know its decision. An appeal of this decision on a specific point of law is possible and can be made to the High Court.

Ceist

Chuir mé iarratas ar dheontas mic léinn chun cúrsa coláiste a thosú i mbliana ach ní bhfuair mé an deontas a raibh mé ag súil leis. Cad is féidir liom a dhéanamh?

Freagra

Déanann Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI) iarratais ar Scéim na nDeontas Mac Léinn a próiseáil. Mura bhfuil tú sásta le toradh an iarratais, is féidir leat iarraidh ar SUSI an cinneadh a athbhreithniú má tharla athrú ar do chúinsí nó má cheapann tú nach ndearnadh measúnú ar d’ioncam teaghlaigh i gceart. Is féidir leat athbhreithniú a lorg freisin má cheapann tú gur chóir duit ráta speisialta deontais a fháil nó má cheapann tú go raibh earráid ann maidir leis an achar idir do theach agus do choláiste a mheas (a bhfuil tionchar aige ar cibé an bhfaigheann tú ráta cóngarach nó neamhchóngarach).

Is féidir leat athbhreithniú a iarraidh tríd an bhfoirm ar-líne ar an láithreán gréasáin susi.ie a úsáid .

Is féidir leat achomharc a lorg ó SUSI mura bhfuil tú sásta leis an gcinneadh deontais deiridh nó má lorgaíonn tú athbhreithniú agus nach bhfuil tú sásta leis an toradh. Caithfidh tú an t-achomharc a dhéanamh laistigh de 30 lá ón gcinneadh deontais bunaidh. Féadfaidh an spriocdháta seo a leathnú go 30 lá eile má ghlacann an tOifigeach Achomhairc go bhfuil cúis réasúnach agat.

Chun achomharc a lorg, comhlánaigh an fhoirm, atá ar fáil ag susi.ie, agus míniú cad chuige a chuir SUSI na rialacha i bhfeidhm go mícheart. Cuirfidh an tOifigeach Achomhairc an toradh in iúl duit laistigh de 30 lá.

Má dhiúltaítear do d’achomharc, is féidir leat achomharc eile a lorg leis an mBord Neamhspleách Achomhairc Dheontais Mac Léinn, ag cur síos ar cén fáth a chreideann tú nach ndearnadh an scéim a léirmhíniú i gceart i do chás. Nuair a bhfaighidh tú cinneadh scríofa Oifigeach Achomhairc SUSI beidh eolas eis maidir le conas achomharc a lorg ón mBord Achomhairc Dheontais Mac Léinn.

Tá 60 lá ag an mBord chun cinneadh a dhéanamh maidir le d’achomharc agus scríobhfaidh sé chugat chun a chinneadh a chur in iúl duit. Is féidir achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh seo ar phointe sonrach dlí agus féadfar é a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt.

Know Your Rights: Fuel Allowance // Liúntas Breosla

Question

Who qualifies for Fuel Allowance and how is it paid?

Answer

Fuel Allowance is paid under the National Fuel Scheme, operated by the Department of Employment Affairs and Social Protection. It is intended to help people who are dependent on long-term social welfare payments and who are unable to meet their heating needs. The fuel season for 2017–2018 starts on Monday 2 October 2017.

Under the scheme, a Fuel Allowance of €22.50 per week is generally paid with your social welfare payment. For the 2017–2018 fuel season, the total allowance of €585 can be paid in two equal lump sums, one at the start of the season in October and the second in January. To avail of this payment option, you must complete the form FA CPF 1 which is available from your local post office or social welfare office. You can also get this form by texting FORM FUELCHANGE, followed by your name and address, to 51909. To get the lump sum in October 2017, you must submit your completed form before 15 September 2017. If you submit your form after this date there is no guarantee that you will receive the lump sum in October, but your weekly payment will continue until the January lump sum is issued.

Fuel Allowance is a means-tested payment. If you are getting a non-contributory social welfare payment, you are accepted as satisfying the means test.

You must live alone or with someone who also qualifies for the allowance – you cannot get the allowance if you live with someone who does not qualify. Where two or more people living in the same household qualify for the allowance, only one allowance is paid. If your heating needs are met in other ways (for example, if you live in local authority housing where heating is provided), you do not qualify for Fuel Allowance.

If you think you are eligible, you should apply immediately because  the allowance will not be backdated after the start of the fuel season in October. The application form for Fuel Allowance (NFS1) is available at your post office or social welfare office, or by texting FORM FUEL followed by your name and address to 51909.

Ceist

Cé atá i dteideal Liúntas Breosla agus conas a íoctar é?

Freagra

Íoctar an Liúntas Breosla faoin Scéim Náisiúnta Breosla, arna fheidhmiú ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí. Tá sé ceapta chun cabhrú le daoine a bhraitheann ar íocaíochtaí fadtéarmacha leasa shóisialaigh agus nach bhfuil in ann íoc as a riachtanais féin téimh.. Tosaíonn an séasúr breosla do 2017-2018 ar an Luan 2 Deireadh Fómhair 2017.

Faoin scéim, íoctar Liúntas Breosla  €22.50 sa tseachtain in éineacht le do íocaíocht leasa shóisialaigh. Don séasúr breosla 2017-2018, is féidir an liúntas iomlán de € 585 a bheith íoctha in dhá chnapshuim chomhionanna, ceann ag tús an tséasúir i mí Dheireadh Fómhair agus an dara ceann i mí Eanáir. Chun leas a bhaint as an rogha íocaíochta seo, ní mór duit an fhoirm FA CPF 1 atá ar fáil ó d’oifig phoist áitiúil nó d’oifig leasa shóisialaigh áitiúil a chomhlánú. Is féidir leat an fhoirm seo a fháil chomh maith trí FOIRM FUELCHANGE, móide d’ainm agus do sheoladh ina dhiaidh, a théacsáil go 51909. Chun an cnapshuim a fháil i nDeireadh Fómhair 2017, caithfidh tú d’fhoirm chomhlánaithe a chur isteach roimh an 15 Meán Fómhair 2017. Má chuireann tú d’fhoirm isteach i ndiaidh an dáta seo ní bheidh aon gheallúint ann go bhfaighidh tú an chnapshuim i mí Dheireadh Fómhair, ach leanfaidh d’íocaíocht sheachtainiúil go dtí go n-eisítear cnapshuim Eanáir.

Íocaíocht ar a ndéantar tástáil mhaoine is ea Liúntas Breosla. Má tá íocaíocht leasa sóisialaigh neamh-ranníocach á fáil agat, glactar leis go sásaíonn tú an tástáil mhaoine

Ní mór duit bheith i do chónaí i d’aonar nó le duine a cháilíonn freisin don liúntas – ní féidir leat an liúntas a fháil má tá cónaí ort le duine nach bhfuil cáilithe. Sa chás go gcáileoidh beirt nó níos mó daoine atá ina gcónaí sa teaghlach céanna don liúntas, ní íocfar ach liúntas amháin. Má íoctar do riachtanais teasa ar bhealaí eile (mar shampla, má tá cónaí ort i dtithíocht údaráis áitiúil ina gcuirtear teas ar fáil), níl tú incháilithe le haghaidh Liúntas Breosla.

Má cheapann tú go bhfuil tú incháilithe, ba cheart duit iarratas a dhéanamh láithreach toisc nach mbeidh an liúntas siardhátáilte tar éis thús an tséasúir breosla i nDeireadh Fómhair. Tá an fhoirm iarratais ar Liúntas Breosla (NFS1) ar fáil ó d’oifig phoist nó ó d’oifig leasa shóisialaigh, nó trí FOIRM FUEL a théacsáil móide d’ainm agus do sheoladh ina dhiaidh go 51909.

Know Your Rights: Appealing your Leaving Certificate results // Torthaí na hArdteistiméireachta a achomharc

Question

Can I have the marking of my Leaving Certificate exam papers rechecked?

Answer (July 2017)

Yes, if you are not satisfied with the marks in one or more of your Leaving Certificate exams, you can appeal them to the State Examinations Commission (SEC). Before you make the decision to appeal a result, you can view your exam paper.

The SEC will send your school personalised application forms for you to view your exam papers and to appeal your results. (If you were an external candidate, not attending a school, these forms are enclosed with your examination results.) To view your papers, you must return the completed form to the school where you sat the examination by 22 August 2017. The Organising Superintendent will assign you to one of the viewing sessions, which will take place on Friday 1 September and Saturday 2 September 2017. There is no charge for viewing your papers.

To appeal your results, complete the application form, indicating the subjects you wish to appeal. The fee per subject is €40 for the Leaving Certificate Established and €15.50 for the Leaving Certificate Applied. Appeal fees must be paid in advance and will be refunded to you if your result is upgraded.

The closing date for the SEC to receive applications to appeal is 6 September 2017.

Your paper will be re-marked by an appeal examiner, who will be different from the examiner who originally marked your work. The same marking scheme is used for re-marking. Your result may be upgraded, left the same or downgraded as a result of an appeal.

There is further information about the appeal process on the website of the State Examinations Commission, examinations.ie.

If you are not happy with the outcome of your appeal, you may request a review by the Independent Appeals Scrutineers. Application forms for an appeal review are provided with your appeal results.

Ceist

An féidir marcanna mo pháipéar scrúdaithe Ardteistiméireachta a athsheiceáil?

Freagra

Is féidir, mura bhfuil tú sásta leis na marcanna i gceann amháin nó níos mó de do chuid scrúduithe Ardteistiméireachta, féadfaidh tú iad a achomharc le Coimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC). Sula ndéanann tú an cinneadh toradh a achomharc, féadfaidh tú féachaint ar do pháipéar scrúdaithe.

Seolfaidh SEC foirmeacha pearsantaithe iarratais chuig do scoil ar féidir leat a chomhlánú chun do pháipéir scrúdaithe a fheiceáil agus chun do thorthaí a achomharc. (I gcás iarrthóirí seachtracha nach bhfuil ag freastal ar scoil, cuirtear na foirmeacha seo faoi iamh le do thorthaí scrúdaithe.) Chun féachaint ar do pháipéir, níl mór duit an fhoirm chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig an scoil inar shuigh tú an scrúdú faoin 22 Lúnasa 2017. Sannfaidh an Maoirseoir Eagraithe a cheap Coimisiún na Scrúduithe Stáit tú do cheann de na seisiúin fhéachana, a bheidh ar siúl Dé hAoine an 1 Meán Fómhair agus Dé Sathairn an 2 Meán Fómhair 2017. Ní ghearrtar aon táille ort chun féachaint ar do pháipéir.

Má dhéanann tú an cinneadh do thorthaí a achomharc, cuir in iúl na hábhair ar mian leat a achomharc ar an bhfoirm iarratais achomhairc. €40 an táille in aghaidh an ábhair i gcás an Ardteistiméireacht Bhunaithe agus €15.50 i gcás an Ardteistiméireacht Fheidhmeach. Ní mór táillí achomhairc a íoc roimh ré agus aisíocfar leat é má dhéantar do thoradh a uasghrádú.

An 6 Meán Fómhair an dáta deireadh don SEC iarratais ar achomharc a fháil.

Tabharfar do pháipéar do scrúdaitheoir achomhairc lena achomharc. Ní hionann an té seo agus an scrúdaitheoir a mharcáil do chuid oibre ar dtús. Beidh an scéim marcála céanna in úsáid don athmharcáil. Is féidir na torthaí a uasghrádú, a fhágáil mar a chéile nó a íosghrádú mar thoradh ar achomharc.

Tá tuilleadh faisnéise faoin bpróiseas achomhairc ar láithreán gréasáin Choimisiún na Scrúduithe Stáit, examinations.ie.

Mura bhfuil tú sásta le do thoradh achomhairc, féadfaidh tú athbhreithniú a iarraidh ar na Scrúdaitheoirí Neamhspleácha Achomhairc. Soláthraítear foirmeacha iarratais d’athbhreithniú achomhairc le do thorthaí achomhairc.

Know your rights: Bringing a dog into Ireland // Madra a thabhairt isteach chun na hÉireann

Question

I am moving back to Ireland after living in Greece for some years. Am I allowed to bring my dog with me?

Answer (April 2017)

There are strict controls about importing pets into Ireland to ensure that diseases such as rabies are not introduced. The EU system of passports for pets allows cats, dogs and ferrets to travel between EU member states.

You may bring your dog with you if you are moving to Ireland or coming on holiday (or any other movement that is not commercial and doesn’t involve the sale or change of ownership of the pet). Your dog must have an EU Pet Passport. This is available from private veterinary practices.

The Passport certifies that the pet is travelling from an eligible country, is identified by an implanted microchip and has been vaccinated against rabies at least 21 days before travel.

Dogs coming from countries other than the UK, Finland or Malta must be treated against tapeworm between 24 and 120 hours before travel. The time and date of treatment are entered on the passport. Treatment for ticks is not compulsory but it is advisable to get it at the same time as the tapeworm treatment.

The operator of the airline or ferry company is legally obliged to send notice of the arrival of the animal to the Department of Agriculture, Food and the Marine by email at least 24 hours before the journey to petmove@agriculture.gov.ie.

Further information is available from the Department of Agriculture, Food and the Marine (agriculture.gov.ie/pets).

Ceist

Táim ag bogadh ar ais go hÉirinn tar éis bheith i mo chónaí sa Ghréig le roinnt blianta anuas. An féidir liom mo mhadra a thabhairt liomsa?

Freagra

Tá rialuithe dochta ann faoi allmhairiú peata isteach chun na hÉireann chun a chinntiú nach dtugtar isteach aicídí mar chonfadh. Ligtear le córas pasanna an AE do pheataí do thaisteal cat, madraí agus firéad idir ballstáit an AE.

Is féidir leat do mhadra a thabhairt leat má bhogann tú chun na hÉireann nó má thagann tú ar shaoire (nó aon ghluaiseacht eile nach mbaineann leis an ngnó agus nach mbaineann díol nó athrú úinéireachta le peata éigin). Caithfidh Pas Peata AE bheith ag do mhadra. Bíonn sé sin ar fáil ó chleachtóirí tréidliachta príobháideacha.

Deimhnítear leis an bPas go mbíonn an peata ag taisteal ó thír incháilithe, go n-aithnítear iad le micrishlis agus gur vacsaíníodh é in aghaidh an chonfaidh 21 lá ar a laghad roimh an taisteal.

Caithfear madraí a thagann ó thíortha eile seachas an RA, an Fhionlainn nó Málta bheith tar éis cóir a fháil i gcoinne péiste ribíní idir 24 agus 120 uair roimh an taisteal. Iontráiltear tráth agus dáta na cóireála ar an bpas. Ní éigeantach í an chóireáil do sceartáin, agus is inmholta chun í a fháil ag an am céanna leis an gcóireáil do phéisteanna ribíneacha.

Ní foláir d’oibreoir na haerlíne nó na cuideachta farantóireachta fógra a sheoladh go dlíthiúil faoi theacht an ainmhí chuig an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara trí ríomhphost 24 uair ar a laghad roimh an aistear chuig petmove@agriculture.gov.ie.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (agriculture.gov.ie/pets).

Know your rights: Prescription charges // Muirir oideas

Question

I have a medical card but I seem to be paying more than the monthly cap for prescription charges for my family. Why would this happen and how can I get a refund?

Answer (April 2017)

If you have a medical card, there is a charge for each prescription item you receive. The prescription charge is €2.50, up to a maximum of €25 per month per person or family. For medical card holders over the age of 70 there is a reduced prescription charge, from 1 March 2017, of €2 per item up to a maximum of €20 per month.

Usually your pharmacy keeps records of how much you have paid in prescription charges and makes sure that you do not pay more than the limit each month. However, you may use different pharmacies in the same month, or your family members may not be set up as a family group, and you may end up paying more than the maximum.

If this happens, the Health Service Executive (HSE) will issue a refund without the need for you to apply for it. This is done on the basis of the information received from pharmacies. Refunds are issued every six months for amounts over €10. Amounts that are less than €10 are carried over to the next refund date.

You can set up your family as a family group on medicalcard.ie and print off a family certificate to give to your pharmacist. This will show all of the members of your family so that your pharmacy will not collect charges above the monthly limit. Your family is defined as you, your spouse or partner, any children under 16 years of age and any children between 16 and 21 years of age who are in full-time education.

If you do not have access to the internet you can ask your Local Health Office to help with setting up a family group. You can also call the HSE on 1890 252 919 or ask your local pharmacist who may be able to help you.

Ceist

Tá cárta leighis agam, ach dealraítear go n-íocaimse níos mó ná an t-uasmhéid míosúil do mhuirir oideas i leith mo theaghlaigh. Cén fáth an dtarlódh sé sin, agus cén chaoi ar féidir liom aisíoc a fháil?

Freagra

Má tá cárta leighis agat, baineann muirear do gach mír a fhaigheann tú ar oideas. Is ionann an muirear oideas agus €2.50, suas go huasmhéid €25 in aghaidh an duine nó an teaghlaigh in aghaidh na míosa.  Tá muirear oideas laghdaithe ann do shealbhóirí cárta leighis os cionn aois 70 bliain ó Dé Céadaoin 1 Márta 2017, €2 an mhír suas chuig uasmhéid €20 in aghaidh na míosa.

Is iondúil go gcoinníonn do chógaslann taifid faoin méid a d’íoc tú i muirir oideas, agus go ndéanann siad cinnte de nach n-íocann tú níos mó ná an teorainn gach mí. Is féidir leat leas a bhaint as cógaslanna éagsúla sa mhí chéanna ámh, nó b’fhéidir nach mbunófaí baill do theaghlaigh mar ghrúpa teaghlaigh, agus d’fhéadfá ní ba mhó ná an t-uasmhéid a íoc.

Má tharlaíonn sé sin, eiseoidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) aisíoc gan gá duit iarratas a dhéanamh ina leith. Déantar sin ar bhunús na faisnéise a fuarthas ó chógaslanna. Eisítear aisíocaíochtaí gach sé mhí i leith méideanna os cionn €10. Tugtar méideanna ar lú ná €10 iad anonn chuig an gcéad dáta aisíocaíochta eile.

Is féidir leat do do theaghlach a bhunú mar ghrúpa teaghlaigh ar medicalcard.ie agus deimhniú teaghlaigh a chlóbhualadh le tabhairt chuig do chógaiseoir. Taispeánfar leis sin gach ball de do theaghlach ionas nach mbaileoidh do chógaslann muirir os cionn na teorann míosúla. Sainítear do theaghlach mar tusa, do chéile nó do pháirtí, leanaí ar bith faoi bhun 16 bliain d’aois agus leanaí ar bith idir aoiseanna 16 agus 21 bliain d’aois atá san oideachas lánaimseartha.

Mura mbíonn rochtain agat ar an idirlíon is féidir leat iarraidh ar d’Oifig Sláinte Áitiúil chun cuidiú le bunú grúpa teaghlaigh. Is féidir leat glao a chur ar an HSE freisin ag 1890 252 919 nó iarraidh ar do chógaiseoir áitiúil ar féidir leo cabhrú leat.