What's New

Know Your Rights: Carers and free travel // Cúramóirí agus saorthaisteal

Question

I care full-time for a relative with a disability and I have applied for Carer’s Allowance. Although I am not yet aged 66 would I be entitled to a free travel pass, if I qualify for this allowance?

Answer (February 2017)

Everyone aged 66 and over living permanently in the State is entitled to the Free Travel Scheme. If you are under age 66 and registered for a Public Services Card, you will be awarded free travel with your Carer’s Allowance. You will be issued with a new Public Services Card which will also be your Free Travel Card. The card will have “F-T” printed in a yellow octagon in the top left-hand corner.

If you have not yet registered for the Public Services Card, you will be asked to register before your Free Travel Card issues to you.

The Public Services Card allows people to access a range of government services and payments and it will eventually replace the Free Travel Pass. In order to keep your entitlement to Free Travel, you must register for the Public Services Card when requested to do so by the Department of Social Protection. Your entitlement to Free Travel will be disallowed or withdrawn if you don’t register.

You must show your Public Services Card to the travel operator when you are travelling on public transport. (In some cases you may be asked to scan your Public Services Card. However, not all transport operators have this facility.)

Note that people under 66 getting PRSI-based Carer’s Benefit are not entitled to a Free Travel Card.

If you are living with the person you care for, you may also be entitled to the Household Benefits Package, which includes an electricity or gas allowance as well as a free TV licence.  Only one person in a household can qualify for the package at any time.

Ceist

Tugaim cúram go lánaimseartha do ghaol le míchumas agus chuir mé isteach ar an Liúntas Cúramóra.  Cé nach bhfuilim 66 an mbeinn i dteideal ar phas saorthaistil, má cháilím don liúntas seo?

Freagra

Tá gach duine ar 66 iad agus a bhfuil cónaí sa Stát go buan i dteideal ar an Scéim Shaorthaistil.  Má tá tú faoi 66 agus cláraithe don Chárta Seirbhísí Poiblí, bronngar saorthaisteal ort le do Liúntas Cúramóra.  Eiseofar thú le Cárta Seirbhísí Poiblí nua agus is Cárta Saorthaistil é seo freisin.  Beidh “F-T” scriofa ar ochtagán buí sa chúinne ar an mbarr ar thaobh na láimhe clé.

Mura gcláraigh tú don Chárta Seirbhísí Poiblí fós, iarrfar ort clárú sula dtugtar Cárta Saorthaistil duit.

Cuireann an Cárta Seirbhísí Poiblí ar chumas daoine rochtain ar raon seirbhísí rialtais agus íocaíochtaí rialtais agus tiocfaidh sé in áit an Pas Saorthaistil.  Chun do theidlíocht Saor Thaisteal a choinnigh, caithfidh tú clárú le haghaidh Cárta Seirbhísí Poiblí nuair iarrann an Roinn Coimirce Sóisialaí ort é a dhéanamh.  Mura gcláraíonn tú, beidh do theidlíocht Saor Thaisteal dícheadaithe nó aistarraingthe.

Caithfidh tú do Chárta Seirbhísí Poiblí a thaispeáint don oibreoir taistil agus tú ag taisteal ar iompar poiblí. (I gcásanna áirithe, iarrtar ort do Chárta Seirbhísí Poiblí a scanadh,  áfach níl an áis seo ag gach oibreoir um iompar.)

Tabhair faoi dear nach bhfuil daoine faoi 66 ag fáil an Sochar Cúramóra bunaithe ar ÁSPC i dteideal ar Chárta Saorthaistil.

Má tá tú i do chónaí le duine a dtugann tú cúram dó/di, seans go bhfuil tú i dteideal ar an bPacáiste Sochar Teaghlaigh, ina n-áirítear liúntas leictreachais nó gáis chomh maith le ceadúnas teilifíse saor in aisce.   Ní féidir ach le duine amháin sa teach cáiliú don phacáiste ag am ar bith.

Know Your Rights: Importing a car into Ireland // Carr a iompórtáil go hÉirinn

Question

What are the rules about buying a car in the UK and bringing it back to Ireland?

Answer (February 2017)

In general, all vehicles brought into Ireland are subject to Vehicle Registration Tax (VRT) and must be registered. If you have imported a vehicle, you must pay VRT and receive the vehicle’s registration certificate showing that you have paid VRT.

If you live abroad and are moving to live in Ireland, you may be eligible for a VRT exemption. Even if you are not required to pay VRT, you must still register your vehicle when you move to Ireland. In certain cases, foreign-registered vehicles may be imported into Ireland temporarily by a non-resident without the requirement to pay VRT or register the vehicle.

You register the car and pay the VRT at a National Car Testing Service (NCTS) centre. You can get an estimate of the VRT due from the Revenue Vehicle Registration Online Enquiry System.

When you register and pay the VRT, a registration number will be assigned to your car. You can obtain vehicle registration plates from the NCTS centre or from any motor factor.

If you are importing a new car from another EU state, you have to pay VAT (Value Added Tax), usually when registering the car. If you are importing a new or second- hand car from outside the EU, VAT (and customs duty) is payable.

If your vehicle is 4 years old or more, it will have to go through the National Car Test (NCT) immediately.

Further information is available in the Revenue guide to VRT and on revenue.ie.

Ceist

Cad iad na rialacha a bhaineann le carr a cheannach sa Ríocht Aontaithe agus é a thabhairt ar ais go hÉirinn?

Freagra

Go ginearálta, bíonn gach feithicil a iompórtáiltear isteach go hÉirinn faoi réir Cáin Chláraithe Feithiclí (CCF) agus ní mór iad a chlárú. Má tá feithicil iompórtáilte agat, ní mór duit CCF a íoc agus an teastas Cláraithe feithicle don fheithicil a fháil a thaispeánann go bhfuil CCF íoctha agat.

Má tá tú i do chónaí thar lear agus go bhfuil tú ag bogadh go hÉirinn, seans go bhfuil i dteideal ar dhíolúine ó CCF.   Fiú mura gá duit CCF a íoc, ní mór duit d’fheithicil a chlárú nuair a thagann tú go hÉirinn.  I roinnt cásanna, is féidir le neamhchónaitheoir feithiclí a cláraíodh i dtír iasachta a thabhairt isteach go hÉirinn gan an gá CCF a íoc nó an fheithicil a chlárú.

Cláraíonn tú an carr agus íocann tú an CCF ag Ionad Tástáil Náisiúnta Carranna.  Is féidir leat meastachán den Cháin Chláraithe Feithiclí dlite a fháil ó Chóras Fiosrúcháin ar Líne um Chlárú Feithiclí.

Nuair a chláraíonn tú agus a íocann tú an CCF, tugtar uimhir chlárúcháin do do charr.  Is féidir leat plátaí cláraithe feithicle a fháil ón ionad STNC nó ag aon siopa earraí cairr.

Má tá tú ag iompórtáil carr nua ó stát AE eile, ní mór duit an CBL (Cáin Bhreisluacha) a íoc, de ghnáth agus tú ag clárú an chairr.   Má tá tú ag iompórtáil carr nua nó carr dara láimhe ó thír taobh amuigh den AE, tá CBL (agus dleacht chustaim) iníoctha.

Má tá d’fheithicil 4 bliana d’aois nó níos mór, rachaidh sé trid an Tástáil Carranna Náisiúnta láithreach.

Chun eolas breise a fháil téigh chuig treoir don CCF agus revenue.ie.

Know Your Rights: Family Income Supplement and student grants // Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh agus Deontais do Mhic Léinn

Question

My wife and I are applying for the Family Income Supplement (FIS) for our family of two children.  We are unsure about what income is included in the means test for this payment. For example, will my wife’s student grant be included?

Answer (February 2017)

Family Income Supplement (FIS) is a weekly tax-free payment for families, including one-parent families, at work on low pay.  The combined income of a couple (married, in a civil partnership or cohabiting) is taken into account when your means are assessed for FIS. Income from any source, including a student grant, is assessed in the means test. However, the following payments are not counted as family income:

Capital is not assessed. This includes property you own, bank accounts and cars. However, bank accounts may be checked for other income sources and income derived from the use of a car that you own may be assessed (for example as a taxi).

The main items counted as income are a couple’s  assessable earnings, any extra earned in employment (such as pay for overtime, bonuses, allowances or commission), income from self-employment, occupational pensions, social welfare payments (apart from those listed above), income from carer’s payments or rental income from the letting of property or land.

Ceist

Tá mo bhean chéile agus mé féin ag cur isteach ar an  bhForlíonadh Ioncaim Teaghlaigh dár gclann – beirt pháistí. Nílimid cinnte cén ioncam atá curtha san áireamh sa tástáil mhaoine don íocaíocht.  Mar shampla, an mbeidh deontas mac léinn mo mhná céile curtha san áireamh?

Freagra

Íocaíocht sheachtainiúil saor ó cháin é an Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh (FIT) atá ar fáil do theaghlaigh, teaghlach le tuismitheoir amháin san áireamh, ag obair ar phá íseal.  Cuitear san áireamh ioncam iomlán an lánúin (pósta, i bpáirtíocht shibhialta nó ag comhchónaí) san áireamh agus do mhaoin á mheas don FIT.  Meastar aon ioncam ó acmhainn ar bith, deontas mac léinn san áireamh, sa tástáil mhaoine.  Mar sin féin, níl na híocaíochtaí seo a leanas curtha san áireamh mar ioncam teaghlaigh:

Ní mheastar caipitil.  Áirítear leis seo réadmaoin, cuntais bainc agus caranna i do sheilbh.  Mar sin féin, is féidir cuntais bainc a sheiceáil d’acmhainní ioncaim eile agus ioncam ag síolrú ó úsáid cairr i do sheilbh a mheas ( mar shampla, tacsaí).

Is iad na príomhmhíreanna a chuirtear san áireamh mar thuilleamh inrochtana an lánúin  ná, aon ioncam breise tuillte i bhfostaíocht ( cuir i gcás, pá as ragobair, bónais, liúntais nó coimisiún), ioncam as féinfhostaíocht, pinsin cheirde, íocaíochtaí leasa shóisialaigh (seachas iad siúd liostaithe thuas), ioncam ó íocaíochtaí cúramóra nó ioncam cíosa ó áitreabh nó talamh a ligean amach ar cíos.

Landlords and tenants – recent changes

If you are renting from a private landlord or a housing association, your tenancy is covered by the residential tenancies legislation and you can acquire security of tenure under Part 4 of the Residential Tenancies Act 2004.

Several new provisions came into effect on 17 January 2017. They include:

  • Extending the tenancy cycle for Part 4 tenancies from 4 years to 6 years
  • Requiring a landlord to give reason when terminating a Further Part 4 tenancy in the first 6 months

They also include restrictions on the sale of 10 or more rented units in a development (the “Tyrrelstown amendments”).

We are currently updating the Renting a home documents on citizensinformation.ie with these recent changes.

Read more on the Residential Tenancies Board’s website.

Applications for new Help to Buy incentive can be made from today, 3 Jan 2017

A new Help to Buy (HTB) incentive was introduced under Budget 2017. It is designed to help first-time buyers of newly built homes to assemble the required deposit. It also applies to once-off self-build homes.

It provides for a refund of income tax and Deposit Interest Retention Tax (DIRT) paid over the previous 4 tax years.

It is possible to apply for the scheme from today, 3 January 2017.

Find out more about the Help to Buy incentive.