Know Your Rights: Fuel Allowance // Liúntas Breosla

Question

Who qualifies for Fuel Allowance and how is it paid?

Answer

Fuel Allowance is paid under the National Fuel Scheme, operated by the Department of Employment Affairs and Social Protection. It is intended to help people who are dependent on long-term social welfare payments and who are unable to meet their heating needs. The fuel season for 2017–2018 starts on Monday 2 October 2017.

Under the scheme, a Fuel Allowance of €22.50 per week is generally paid with your social welfare payment. For the 2017–2018 fuel season, the total allowance of €585 can be paid in two equal lump sums, one at the start of the season in October and the second in January. To avail of this payment option, you must complete the form FA CPF 1 which is available from your local post office or social welfare office. You can also get this form by texting FORM FUELCHANGE, followed by your name and address, to 51909. To get the lump sum in October 2017, you must submit your completed form before 15 September 2017. If you submit your form after this date there is no guarantee that you will receive the lump sum in October, but your weekly payment will continue until the January lump sum is issued.

Fuel Allowance is a means-tested payment. If you are getting a non-contributory social welfare payment, you are accepted as satisfying the means test.

You must live alone or with someone who also qualifies for the allowance – you cannot get the allowance if you live with someone who does not qualify. Where two or more people living in the same household qualify for the allowance, only one allowance is paid. If your heating needs are met in other ways (for example, if you live in local authority housing where heating is provided), you do not qualify for Fuel Allowance.

If you think you are eligible, you should apply immediately because  the allowance will not be backdated after the start of the fuel season in October. The application form for Fuel Allowance (NFS1) is available at your post office or social welfare office, or by texting FORM FUEL followed by your name and address to 51909.

Ceist

Cé atá i dteideal Liúntas Breosla agus conas a íoctar é?

Freagra

Íoctar an Liúntas Breosla faoin Scéim Náisiúnta Breosla, arna fheidhmiú ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí. Tá sé ceapta chun cabhrú le daoine a bhraitheann ar íocaíochtaí fadtéarmacha leasa shóisialaigh agus nach bhfuil in ann íoc as a riachtanais féin téimh.. Tosaíonn an séasúr breosla do 2017-2018 ar an Luan 2 Deireadh Fómhair 2017.

Faoin scéim, íoctar Liúntas Breosla  €22.50 sa tseachtain in éineacht le do íocaíocht leasa shóisialaigh. Don séasúr breosla 2017-2018, is féidir an liúntas iomlán de € 585 a bheith íoctha in dhá chnapshuim chomhionanna, ceann ag tús an tséasúir i mí Dheireadh Fómhair agus an dara ceann i mí Eanáir. Chun leas a bhaint as an rogha íocaíochta seo, ní mór duit an fhoirm FA CPF 1 atá ar fáil ó d’oifig phoist áitiúil nó d’oifig leasa shóisialaigh áitiúil a chomhlánú. Is féidir leat an fhoirm seo a fháil chomh maith trí FOIRM FUELCHANGE, móide d’ainm agus do sheoladh ina dhiaidh, a théacsáil go 51909. Chun an cnapshuim a fháil i nDeireadh Fómhair 2017, caithfidh tú d’fhoirm chomhlánaithe a chur isteach roimh an 15 Meán Fómhair 2017. Má chuireann tú d’fhoirm isteach i ndiaidh an dáta seo ní bheidh aon gheallúint ann go bhfaighidh tú an chnapshuim i mí Dheireadh Fómhair, ach leanfaidh d’íocaíocht sheachtainiúil go dtí go n-eisítear cnapshuim Eanáir.

Íocaíocht ar a ndéantar tástáil mhaoine is ea Liúntas Breosla. Má tá íocaíocht leasa sóisialaigh neamh-ranníocach á fáil agat, glactar leis go sásaíonn tú an tástáil mhaoine

Ní mór duit bheith i do chónaí i d’aonar nó le duine a cháilíonn freisin don liúntas – ní féidir leat an liúntas a fháil má tá cónaí ort le duine nach bhfuil cáilithe. Sa chás go gcáileoidh beirt nó níos mó daoine atá ina gcónaí sa teaghlach céanna don liúntas, ní íocfar ach liúntas amháin. Má íoctar do riachtanais teasa ar bhealaí eile (mar shampla, má tá cónaí ort i dtithíocht údaráis áitiúil ina gcuirtear teas ar fáil), níl tú incháilithe le haghaidh Liúntas Breosla.

Má cheapann tú go bhfuil tú incháilithe, ba cheart duit iarratas a dhéanamh láithreach toisc nach mbeidh an liúntas siardhátáilte tar éis thús an tséasúir breosla i nDeireadh Fómhair. Tá an fhoirm iarratais ar Liúntas Breosla (NFS1) ar fáil ó d’oifig phoist nó ó d’oifig leasa shóisialaigh, nó trí FOIRM FUEL a théacsáil móide d’ainm agus do sheoladh ina dhiaidh go 51909.