Know Your Rights: Student grant appeals // Achomhairc ar dheontais do mhic léinn

Question

I’ve applied for a student grant to start a college course this year but I didn’t get the grant I was expecting. What can I do?

Answer

Applications for the Student Grant Scheme are processed by Student Universal Support Ireland (SUSI). If you are not happy with the outcome of your application, you can ask SUSI to review the decision if there has been a change in your circumstances or if you think your household income wasn’t assessed correctly. You can also request a review if you think you should get a special rate of grant or if you think there was an error in assessing the distance between your home and college (which affects whether you get an adjacent or non-adjacent rate).

You can request a review by using the online form on the website susi.ie.

You can also make an appeal to SUSI if you are not happy with your final grant decision or if you request a review and are not satisfied with the outcome. You must make the appeal within 30 days of the original grant decision. This deadline may be extended by a further 30 days if the Appeals Officer accepts that you have reasonable cause.

To appeal, you complete the form, available at susi.ie, explaining why you think SUSI applied the rules incorrectly. The Appeals Officer will notify you of the outcome within 30 days.

If your appeal is turned down you can submit a further appeal to the independent Student Grants Appeals Board, outlining why you believe the scheme has not been interpreted correctly in your case. When you get the written decision of the SUSI Appeals Officer it will include information on how to submit an appeal to the Student Grants Appeals Board.

The Board has 60 days to decide on your appeal and will write to you to let you know its decision. An appeal of this decision on a specific point of law is possible and can be made to the High Court.

Ceist

Chuir mé iarratas ar dheontas mic léinn chun cúrsa coláiste a thosú i mbliana ach ní bhfuair mé an deontas a raibh mé ag súil leis. Cad is féidir liom a dhéanamh?

Freagra

Déanann Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI) iarratais ar Scéim na nDeontas Mac Léinn a próiseáil. Mura bhfuil tú sásta le toradh an iarratais, is féidir leat iarraidh ar SUSI an cinneadh a athbhreithniú má tharla athrú ar do chúinsí nó má cheapann tú nach ndearnadh measúnú ar d’ioncam teaghlaigh i gceart. Is féidir leat athbhreithniú a lorg freisin má cheapann tú gur chóir duit ráta speisialta deontais a fháil nó má cheapann tú go raibh earráid ann maidir leis an achar idir do theach agus do choláiste a mheas (a bhfuil tionchar aige ar cibé an bhfaigheann tú ráta cóngarach nó neamhchóngarach).

Is féidir leat athbhreithniú a iarraidh tríd an bhfoirm ar-líne ar an láithreán gréasáin susi.ie a úsáid .

Is féidir leat achomharc a lorg ó SUSI mura bhfuil tú sásta leis an gcinneadh deontais deiridh nó má lorgaíonn tú athbhreithniú agus nach bhfuil tú sásta leis an toradh. Caithfidh tú an t-achomharc a dhéanamh laistigh de 30 lá ón gcinneadh deontais bunaidh. Féadfaidh an spriocdháta seo a leathnú go 30 lá eile má ghlacann an tOifigeach Achomhairc go bhfuil cúis réasúnach agat.

Chun achomharc a lorg, comhlánaigh an fhoirm, atá ar fáil ag susi.ie, agus míniú cad chuige a chuir SUSI na rialacha i bhfeidhm go mícheart. Cuirfidh an tOifigeach Achomhairc an toradh in iúl duit laistigh de 30 lá.

Má dhiúltaítear do d’achomharc, is féidir leat achomharc eile a lorg leis an mBord Neamhspleách Achomhairc Dheontais Mac Léinn, ag cur síos ar cén fáth a chreideann tú nach ndearnadh an scéim a léirmhíniú i gceart i do chás. Nuair a bhfaighidh tú cinneadh scríofa Oifigeach Achomhairc SUSI beidh eolas eis maidir le conas achomharc a lorg ón mBord Achomhairc Dheontais Mac Léinn.

Tá 60 lá ag an mBord chun cinneadh a dhéanamh maidir le d’achomharc agus scríobhfaidh sé chugat chun a chinneadh a chur in iúl duit. Is féidir achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh seo ar phointe sonrach dlí agus féadfar é a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt.