Know Your Rights: Benefits for carers // Sochair do chúramóirí

Question

I will need to take time out from work to provide full-time care for my father. What is available for people in my situation?

Answer (September 2017)

There are several entitlements available to you. In order for you to qualify, the person you are caring for (your father) must be in need of full-time care and attention.

If you are working at present and will be taking time off to care, you may be eligible for carer’s leave of up to 2 years. You must have worked for your employer for a continuous period of 12 months to qualify for this leave.

While you are on carer’s leave, you are entitled to get credited social insurance contributions to maintain your PRSI record.

You are entitled to annual leave and public holidays in respect of the first 13 weeks of carer’s leave. Your employer cannot dismiss you or victimise you for exercising your right to carer’s leave.

You may also be entitled to Carer’s Benefit from the Department of Employment Affairs and Social Protection, if you have enough PRSI contributions to qualify.

If you do not qualify for Carer’s Benefit, you may qualify for a means-tested Carer’s Allowance. If you get Carer’s Allowance, you may be entitled to a Free Travel Pass. If you live with the person you are caring for, you may also qualify for the Household Benefits Package.

There is also an annual Carer’s Support Grant of €1,700, formerly known as the Respite Care Grant, which is paid to full-time carers in June each year. Even if you are not getting any other social welfare payment, you can qualify for this grant if you fulfil the conditions.

Ceist

Caithfidh mé am a ghlacadh as an obair chun cúram lánaimseartha a sholáthar do m’athair. Cad atá ar fáil do dhaoine ar nó mise?

Freagra

Tá roinnt teidlíochtaí ar fáil duit. Chun bheith incháilithe, caithfidh cúram agus aire lánaimseartha a bheith de dhíth ar an duine a bhfuil tú ag tabhairt aire dó (d’athair).

Má tá tú ag obair i láthair na huaire agus beidh tú ag glach adh ama ón obair chun cúram a thabhairt, féadfaidh tú bheith incháilithe le haghaidh saoire chúramóra ar feadh suas go 2 bhliain. Ní mór duit  a bheith ag obair dod’ fhostóir ar feadh tréimhse leanúnach de 12 mhí chun bheith incáilithe don tsaoire seo.

Nuair atá tú ar shaoire cúramóra, tá tú i dteideal ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh creidiúnaithe chun do thaifead ÁSPC a choimeád.

Tá tú i dteideal saoire bhliantúla agus laethanta saoire poiblí i leith na chéad 13 seachtaine de shaoire cúramóra. Ní féidir le d’fhostóir tú a fhoirceannadh ​​nó a íospartú as ucht do cheart saoire cúramóra a ghlacadh.

B’fhéidir go mbeadh tú i dteideal Sochar Cúramóra ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, má tá go leor ranníocaíochtaí ÁSPC agat chun cáiliú.

Mura bhfuil tú incháilithe do Shochar Cúramóra, d’fhéadfá bheith incháilithe le haghaidh Liúntas Cúramóra faoi thástáil mhaoine. Má fhaigheann tú Liúntas Cúramóra, b’fhéidir go mbeadh tú i dteideal Pas Saorthaistil. Má tá cónaí ort leis an duine a bhfuil tú ag tabhairt aire dó, d’fhéadfá cáiliú freisin don Phacáiste Sochair Teaghlaigh.

Tá Deontas Tacaíochta do Chúramóirí bliantúil ann de €1,700, ar a dtugadh an Deontas Cúraim Faoisimh roimhe seo), a íoctar le cúramóirí lánaimseartha i mí an Mheithimh gach bliain. Fiú mura bhfuil aon íocaíocht leasa shóisialaigh eile á fáil agat, is féidir leat cáiliú don deontas seo má chomhlíonann tú na coinníollacha.