Know Your Rights: Better Energy Homes Scheme // Scéim um Thithe Fuinnimh níos Fearr

Question

Our heating bills are quite high because our house is difficult to heat. Is there a grant available to improve the insulation?

Answer (October 2017)

The Better Energy Homes Scheme provides grants to homeowners to improve energy efficiency in their homes. It is also available to landlords and owners of more than one property. The Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) administers the scheme.

You can use the Home Energy Self Survey on the SEAI website to identify areas in your home that could be improved to increase energy efficiency. You can also get a Building Energy Rating (BER) done if you are uncertain about your energy-saving options or what work to get done first.

Grants are available for roof insulation, wall insulation, upgrade of heating controls, high-efficiency boiler installation and solar heating. You can also get a grant to have a BER done after the energy-saving work is carried out.

To qualify for a grant, you must: own a dwelling built before 2006; use a contractor from SEAI’s registered list; use newly fitted materials and products; have work done that complies with the required standards; have a BER carried out after the works are done and use a BER assessor from SEAI’s National Register. You must have grant approval before you buy materials or start work.

Grants for qualifying measures range from a maximum of €300 for attic or cavity wall insulation to a maximum of €4,500 for external wall insulation on a detached house. Grants are paid after the work is completed and you have paid your contractor.

If you get three qualifying measures done, a bonus of €300 is payable on top of the grants. (A BER doesn’t count as a measure for this bonus.) A further €100 is payable on completion of a fourth measure. See seai.ie for full details of grants and bonuses.

If you are also claiming a tax credit under the Home Renovation Incentive, the amount of expenditure that qualifies for the credit will be reduced. You can contact SEAI at 1850 927 000 or info@betterenergyhomes.ie.

Ceist

Tá ár billí teasa sách ard go leor toisc go bhfuil sé deacair ár dteach a théamh. An bhfuil deontas ar fáil chun an insliú a fheabhsú? is difficult to heat. Is there a grant available to improve the insulation?

Freagra

Soláthraíonn an Scéim um Thithe Fuinnimh níos Fearr deontais d’úinéirí tí chun éifeachtacht fuinnimh a fheabhsú ina gcuid tithe. Is féidir le tiarnaí talún agus le h-úinéirí a bhfuil níos mó ná teach amháin acu iarratas a dhéanamh ar dheontas faoin scéim freisin. Is é Údarás Fuinneamh Inmharthana Éireann (ÚFIÉ) a riarann an scéim.

Is féidir leat Féinsuirbhé Baile a dhéanamh chun réimsí a aithint i do theach a bhféadfaí feabhas a chur orthu chun éifeachtacht fuinnimh a fheabhsú.Is féidir leat Rátáil Fuinnimh an Fhoirgnimh (BER) a dhéanamh ar do theach má bhíonn tú eiginnte maidir le do roghanna sábhála fuinnimh nó maidir le cen obair a bhéidh le déanamh ar dtús.

Is féidir deontas a fháil d’insliú don díon, insliú balla, uasghrádú ar rialtáin teasa, athsholáthar ar choire ardéifeachtachta agus griantéamh. Is féidir deontas a fháil freisin chun Rátáil Fuinnimh an Fhoirgnimh (BER) a dhéanamh tar éis a ndéantar an obair choigilte fuinnimh

Chun bheith cáilithe don deontas, ní mór duit; d’áitreabh féin bheith agat ó 2006 i leith, conraitheoirí ó liosta cláraithe SEAI a úsáid, ábhair agus táirgí nuachóirithe a úsáid, obair bheith déanta a thagann leis an gcaighdeán cuí, Rátáil Fuinnimh an Fhoirgnimh bheith déanta tar éis an obair a chríochnú agus measúnóir RFF ó Chlár Náisiúnta Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) a úsáid chuige. Ní mór an deontas bheith ceadaithe roimh duit ábhair a cheannach ná aon obair a thosú.

Bíonn na deontais a bhronntar le haghaidh bearta cáilitheacha ar fáil idir uasmhéid €300 ar insliú cuasbhalla is áiléir agus uasmhéid €4,500 ar insliú balla seachtrach tí scoite. Bronntar deontais tar éis an obair a theacht chun críche agus tar éis do chonraitheoir féin a íoc.

Tá bónas €300 iníoctha nuair atá 3 bheart incháilithe curtha i gcrích ar theach, agus tá €100 breise iníoctha nuair a chuirtear an 4ú beart i gcrích.If you get three qualifying measures done, a bonus of €300 is payable on top of the grants. (Ní chuirtear BER san áireamh mar bheart le haghaidh an bhónais á ríomh.) A further Tá €100 eile iníoctha nuair a chuirfear an ceathrú beart i gcrích. Féach seai.ie chun na sonraí go léir maidir le deontais agus bónais a fháil.

Má tá creidmheas cánach á éileamh agat faoin Dreasacht Athchóirithe Tí, déanfar an méid caiteachais atá incháilithe le haghaidh creidmheas a laghdú. Is feidir leat teagmháil a dhéanamh ar SEAI at 1850 927 000 or info@betterenergyhomes.ie.