Know Your Rights: Small Claims Procedure // Nós imeachta Eorpach um éilimh bheaga

Question

I am not happy with work that a builder did on my house and will have to pay for someone else to finish the job properly. What can I do to recoup the additional expense?

Answer (August 2017)

If your original builder is unwilling to compensate you, you may be able to pursue a claim against the builder through the Small Claims Procedure. The aim of this procedure is to provide an inexpensive, fast and easy way for consumers to resolve disputes without needing to employ a solicitor. The maximum amount you can claim is €2,000. The small claims service is provided through local District Court offices.

Anyone who has purchased goods or services for private use from someone selling them in the course of business may submit a claim using the Small Claims Procedure. You can make claims for faulty goods or bad workmanship, for minor damage to property, and for the non-return of rent deposits for certain kinds of rented properties, for example, a holiday home. Businesses involved in disputes with other businesses can also use the Small Claims Procedure.

To make a claim, you complete an application form which you can download from the Small Claims Procedure section of courts.ie or get from the Small Claims Registrar at the District Court office. Make sure you use the correct name and address of the person or company you want to make the claim against. The completed form and a fee of €25 should be lodged with the Small Claims Registrar. You can also apply online at the Courts Service Online website, csol.ie.

The Registrar sends a copy of your application to the person you are making the claim against. If the other party does not reply within 15 days of receiving your application, your claim will be automatically treated as undisputed and you can apply for a court order in your favour. If your claim is disputed, the Registrar will contact you and let you have a copy of the reasons why the other party is disputing your claim. The Registrar will try to negotiate a settlement to the dispute. If no settlement can be reached, the matter is then set for a court hearing in the District Court.

Ceist

Níl mé sásta leis an obair a rinne tógálaí ar mo theach agus ní mór dom íoc as duine eile chun an jab a chríochnú i gceart. Cad is féidir liom a dhéanamh chun an costas breise a aisghabháil?

Freagra

Mura bhfuil do chéad tógálaí sásta  tú a chúiteamh, féadfaidh tú a bheith in ann éileamh a dhéanamh i gcoinne an tógálaí tríd an Nós Imeachta um Éilimh Bheaga. Is é aidhm an nós imeachta seo bealach saor, scioptha agus éasca a sholáthar do thomhaltóirí díospóidí a réiteach gan aturnae a fhostú. Is é €2,000 an t-uasmhéid is féidir leat éileamh. Soláthraítear an tseirbhís éilimh bheaga trí oifigí áitiúla na Cúirte Dúiche.

Féadfaidh duine ar bith a cheannaigh earraí nó seirbhísí i gcomhair úsáid phríobháideach ó dhuine a dhíolann iad i gcúrsa gnó éileamh a chur isteach ag baint úsáide as an Nós Imeachta um Éilimh Bheaga. Is féidir leat éilimh a dhéanamh ar earraí lochtacha nó ar drochshaoirseacht, i gcás damáiste a rinneadh ar réadmhaoin, agus chun earlais cíosa neamhaisíoctha le haghaidh cineálacha áirithe réadmhaoine ar cíos, mar shampla, teach saoire. Is féidir le gnólachtaí a bhfuil baint acu i ndíospóidí le gnólachthaí eile an Nós Imeachta um Éilimh Bheaga a úsáid freisin.

Chun éileamh a dhéanamh, comhlánaigh tú foirm iarratais ar féidir leat é a íoslódáil ón Rannóg Nós Imeachta Éilimh Bheaga de courts.ie nó í a fháil ón gCláraitheoir na nÉileamh Beag in oifig na Cúirte Dúiche. Cinntigh go n-úsáideann tú ainm agus seoladh ceart an duine nó na cuideachta ar mhaith leat an t-éileamh a dhéanamh ina choinne. Ba chóir an fhoirm chomhlánaithe agus táille €25 a thaisceadh le Cláraitheoir na nÉieaimh Beaga. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar líne freisin ar Láithreán Gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna Ar Líne, csol.ie.

Cuirfidh an Cláraitheoir cóip de d’iarratas chuig an duine a bhfuil tú ag déanamh an éilimh ina choinne. Mura dtugann an páirtí eile freagra laistigh de 15 lá ó d’iarratas a fháil, déileálfar go huathoibríoch ar d’éileamh mar éileamh gan cheistiú agus féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar ordú cúirte ar do shon. Má tá díospóid ar d’éileamh, déanfaidh an Cláraitheoir teagmháil leat agus tabharfaidh sé cóip duit de na cúiseanna a bhfuil an páirtí eile ag cur in aghaidh d’éilimh. Déanfaidh an Cláraitheoir iarracht socrú a dhéanamh ar an díospóid. Mura féidir teacht ar shocraíocht, atreoraítear an cheist ansin d’éisteacht cúirte sa Chúirt Dúiche.