Know Your Rights: Replacing lead pipes // Piopáin nua a chur in ionad Píopáin luaidhe

Question

Can we get a grant to replace lead water pipes in our house?

Answer (September 2017)

The local authorities administer a means-tested grant scheme to help low-income households with the cost of replacing lead pipes and fittings.

If your income is below €50,000 a year, you may get a grant of up to 80% of the cost, up to a maximum of €4,000. If your income is between €50,001 and €75,000, you may get up to 50%, up to a maximum of €2,500. You will need to provide evidence of your household’s income when applying to the local authority for the grant.

You must own the premises and live in it as your principal private residence (your main home). You must get the remedial work done before applying for the grant, and it must cost at least €200.

You must have evidence of a risk of lead contamination in your home. This can either be:

  • A letter from your water supplier (Irish Water or a group water scheme), advising that your water system probably contains lead pipes and fittings, or
  • A recent certificate from an accredited laboratory, showing that the level of lead in your water supply is higher than the legal limit

The contractor who does the work must give you the following: a current tax clearance certificate; itemised receipts; written confirmation that the works carried out and the materials used are of an appropriate quality and standard.

You will need to enclose all these documents with your grant application.

If you are an Irish Water customer and you plan to replace your lead piping, you must first apply for Irish Water’s Customer Opt-in Lead Pipe Replacement Scheme.

You may be able to get some tax relief under the Home Renovation Incentive (HRI) scheme even if you get a grant to replace your lead piping – see revenue.ie.

Ceist

An féidir linn deontas a fháil chun píopáin uisce luaidhe a athru inár dteach?

Freagra

Riarann na húdaráis áitiúla scéim deontais atá faoi thástáil mhaoine mar chabhair do theaghlaigh atá ar ioncam íseal leis an gcostas píobáin agus feistis luaidhe a athrú.

Má ta d’ioncam faoi bhun €50,000 in aghaidh na bliana, féadfaidh tú deontas suas go 80% an chostais a fháil , suas go huasmhéid €4,000. Má ta d’ioncam idir €50,001 agus €75,000, féadfaidh tú  50% a fháil, suas go huasmhéid €2,500. Ní mór duit fianaise ar ioncam do theaghlaigh a thabhairt nuair a dhéanann tú iarratas ar an deontas  leis an údarás áitiúil.

Ní mór go bhfuil an áit chónaithe faoi d’úinéireacht agus caithfidh tú cónaí ann mar d’áit chónaithe phríomha. (do phríomhtheach). Ní mór go ndéantar an obair dheisiúcháin sula ndéanann tú iarratas ar an deontas agus ní mór go mbeadh costas €200 ar a laghad air.

Caithfidh tú fianaise a sholáthar, chomh maith, i leith riosca i leith éilliú luaidhe i do theach. I measc na fianaise atá inghlactha, tá an méid a leanas:

  • Foirm fógra ó do sholáthraí uisce (uisce Éireann nó scéim ghrúpa uisce) a chuireann in iúl gur dóchúil go gcuimseofar i do chóras uisce píobáin agus feistis luaidhe nó
  • Deimhniú saotharlainne creidiúnaithe a eisíodh le déanaí, a léiríonn go bhfuil an leibhéal luaidhe i do sholáthar uisce níos airde ná an teorann dlíthiúil

Ní mór don chonraithóir a dhéanann an obair an méid a leanas a thabhairt duit: deimhniu imréitigh cánach reatha; admhálacha miondealaithe: deimhniú i scríbhinn go bhfuil na hoibreacha a rinneadh agus na hábhair a úsáideadh ar an gcáilíocht chuí agus ar an gcaighdeán cuí.

Ní mór duit na cáipéisí seo go léir a chur le d’iarratas ar dheontas.

Féadfaidh tú roinnt faoisimh cánach a fháil faoin scéim Dreasachta Athchóirithe Tí fiú ma fháigheann deontas chun do phíobáin luaidhe a athrú – féach revenue.ie.